Mikäli henkilö ottaa luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon, katsotaan hänen syyllistyvän moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen. Laissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä teko voidaan tuomita myös lievänä tai törkeänä.

lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus

Mikäli moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, huomioon ottaen se, että rikos ei ole omiaan aiheuttamaan merkittävää vahinkoa tai haittaa, tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi moottorikulkuneuvon käyttövarkaudeksi.

Pääasiassa teko katsotaan lieväksi vahingon tai haitan aiheutumisen perusteella. Arvioinnissa keskeistä ei ole todellisuudessa syntynyt vahinko tai haitta, vaan näiden riski. Haitan arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi käytön kesto ja moottorikulkuneuvon tarkoitus.

Lievästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta tuomitaan sakkoa. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä lievästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus

Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus katsotaan törkeäksi, mikäli sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen tai muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa tai haittaa, ja teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelusta voi olla kyse esimerkiksi silloin, kun kulkuneuvoa käytetään ammattimaisessa rikollisuudessa. Haittaa arvioidaan samankaltaisesti kuin lievän tekomuodon osalta, ja siinä otetaan huomioon uhrin henkilökohtaiset olot. Näin ollen työvälineenä toimivan moottorikulkuneuvon pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa uhrille tuntuvaa taloudellista haittaa.

Törkeästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

 

Nopeaa apua lakiasioihin.