Arvopaperimarkkina-rikokset

Yleisiä määritelmiä – Arvopaperi, sisäpiiritieto, kurssin vääristäminen ›

Arvopaperilla tarkoitetaan sellaista arvopaperia, joka on vaihdantakelpoinen ja joka on saatettu tai saatetaan yleiseen liikkeeseen useiden samansisältöisistä oikeuksista annettujen arvopaperien kanssa. Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka muuten ei ole ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin Lue lisää ›

Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö ›

Mikäli tahallisessa sisäpiirintiedon väärinkäytössä tavoitellaan erityisen suurta hyötyä tai huomattavaa henkilökohtaista etua; taikka, rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväksi erityisen vastuullista asemaansa arvopaperikeskuksen, selvitysyhteisön, arvopaperinvälittäjän, arvopaperipörssin, optioyhteisön tai arvopaperin liikkeeseenlaskijan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa tai edustajana taikka niiden antamassa tehtävässä; taikka, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja sisäpiirintiedon väärinkäyttö on myös kokonaisuutena arvostellen Lue lisää ›

Törkeä kurssin vääristäminen ›

Mikäli kurssin vääristämisessä aiheutetaan laajamittaista taloudellista vahinkoa tai mikäli rikos on omiaan huomattavasti heikentämään luottamusta arvopaperimarkkinoiden toimintaan, ja kurssin vääristäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kurssin vääristämiseksi. Törkeästä kurssin vääristämisestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö ›

Sisäpiiritiedon väärinkäytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää sisäpiirintietoa hyväksi joko luovuttamalla tai hankkimalla sellaisen arvopaperin omaan tai toisen lukuun, tai vaihtoehtoisesti neuvomalla suoraan tai välillisesti toista sellaista arvopaperia koskevassa kaupassa. Sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tuomitaan myös se henkilö, joka edellä tarkoitetulla Lue lisää ›

Kurssin vääristäminen ›

Julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin kurssia ei saa vääristää. Mikäli toimija hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä vääristää julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin kurssia, katsotaan hänen syyllistyvän kurssin vääristämiseen. Kurssin vääristämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos ›

Mikäli toimija joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antaa arvopaperien ammattimaisessa markkinoinnissa tai hankkimisessa elinkeinotoiminnassa arvopaperiin liittyviä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja tai vaihtoehtoisesti jättää asianmukaisesti antamatta sellaisen arvopaperiin liittyvän tiedon, jonka laki velvoittaa antamaan ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon; taikka mikäli henkilö arvopaperimarkkinalain mukaista tiedonantovelvollisuutta täyttäessään antaa vastaavan arvopaperiin liittyvän totuudenvastaisen tai Lue lisää ›

Sisäpiiritieto: Sisäpiiritiedon väärinkäyttö ›

Onko sisäpiiritiedon väärinkäyttö rikos? Sisäpiiritiedon väärinkäyttö on rikoksena rangaistava teko. Törkeässä tekomuodossa maksimirangaistus on neljä vuotta vankeutta. Säännökset kieltävät rangaistuksen uhalla julkistamattoman tiedon hyödyntämisen julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kaupassa. Myös sattumalta saadun tiedon perusteella kuka tahansa voi Suomessa joutua sisäpiiritiedon väärinkäytön kiellon piiriin.