Terrorismirikokset

Suojelupoliisi turvaa valtion sisäistä ja ulkoista turvallisuutta ›

Suojelupoliisi on sisäministeriön alainen poliisin valtakunnallinen yksikkö. Suojelupoliiisin tehtävänä on sisäministeriön ohjauksen mukaisesti torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Suojelupoliisille kuuluu myös tällaisten rikosten tutkintaa. Sen tulee myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmiutta valtakunnan turvallisuutta vaarantavan toiminnan estämiseksi. Sisäministeriö määrää Poliisihallitusta kuultuaan tarkemmin ne Lue lisää ›

Yleisiä määritelmiä – Terroristinen tarkoitus, terroristiryhmä, kansainvälinen järjestö ›

Rikoksentekijällä on terroristinen tarkoitus, mikäli hänen tarkoituksenaan on aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa; taikka, pakottaa oikeudettomasti jonkin valtion hallitus tai muu viranomainen taikka kansainvälinen järjestö tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin; taikka, oikeudettomasti kumota jonkin valtion valtiosääntö tai muuttaa sitä tai horjuttaa vakavasti valtion oikeusjärjestystä taikka aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa valtiontaloudelle tai valtion yhteiskunnallisille perusrakenteille; Lue lisää ›

Värväys terrorismirikoksen tekemiseen ›

Mikäli henkilö edistääkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävää rikosta taikka tällaisen valmistelua, taikka tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää tätä, perustaa tai organisoi terroristiryhmän taikka värvää tai yrittää värvätä väkeä terroristiryhmään tai muuten tekemään mainituissa pykälissä tarkoitetun terrorismirikoksen, syyllistyy, ellei tekoa katsota terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen toteuttamiseksi taikka tällaisen valmisteluksi, värväykseen terrorismirikoksen tekemiseen. Värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen tuomitaan Lue lisää ›

Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu ›

Mikäli henkilö tehdäkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen joko sopii toisen kanssa tai laatii suunnitelman sellaisen rikoksen tekemisestä; taikka, valmistaa, pitää hallussaan, hankkii, kuljettaa, käyttää tai luovuttaa räjähteen, kemiallisen tai biologisen aseen taikka toksiiniaseen, ampuma-aseen taikka vaarallisen esineen tai aineen; taikka, hankkii ydinräjähteen valmistukseen tai kemiallisen tai biologisen aseen taikka toksiiniaseen valmistukseen tarvittavia laitteita tai aineita Lue lisää ›

Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset ›

Mikäli henkilö terroristisessa tarkoituksessa tekee teon siten, että kyseinen teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, katsotaan hänen, teosta riippuen, tekevän terrorismirikoksen. Mikäli kyseessä on laiton uhkaus, perätön vaarailmoitus, törkeän julkisrauhan rikkominen ydinenergian käyttörikoksen, tuomitaan teosta vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kolme vuotta. Mikäli kyseessä on tahallinen vaaran aiheuttaminen, tahallinen Lue lisää ›

Terroristiryhmän toiminnan edistäminen ›

Mikäli henkilö joko edistääkseen terroristiryhmän rikollista toimintaa, taikka muuten tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää tätä toimintaa joko varustaa tai yrittää varustaa terroristiryhmää räjähteillä, aseilla, ampumatarvikkeilla tai niiden valmistamiseen tarkoitetuilla aineilla tai tarvikkeilla taikka muilla vaarallisilla esineillä tai aineilla; taikka, hankkii tai yrittää hankkia taikka luovuttaa terroristiryhmälle toimitiloja tai muita sen tarvitsemia tiloja taikka kulkuvälineitä Lue lisää ›

Terroristiryhmän johtaminen ›

Mikäli henkilö johtaa terroristiryhmää, jonka toiminnassa on tehty terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos, taikka sellaisen rikoksen rangaistava yritys, taikka syyllistytty terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmisteluun, katsotaan hänen syyllistyvän terroristiryhmän johtamiseen. Terroristiryhmän johtamisesta tuomitaan vankeutta vähintään kaksi ja enintään kaksitoista vuotta. Mikäli henkilö johtaa terroristiryhmää, jonka toiminnassa on tehty ainoastaan laiton uhkaus, perätön vaarailmoitus, törkeän julkisrauhan rikkominen Lue lisää ›

Terrorismin rahoittaminen ›

Mikäli henkilö suoraan tai välillisesti antaa tai kerää varoja joko suoraan rahoittaakseen, tai tietoisena siitä, että kyseisillä varoilla rahoitetaan panttivangin ottamista tai kaappausta; taikka, sellaista tuhotyötä, törkeää tuhotyötä tai yleisvaarallisen rikoksen valmistelua, jota on pidettävä terrorismirikoksena; taikka, sellaista tuhotyötä, liikennetuhotyötä, törkeää tuhotyötä tai yleisvaarallisen rikoksen valmistelua, jota on pidettävä terrorismirikoksena; taikka, sellaista ydinräjähderikosta, terveyden vaarantamista, Lue lisää ›

Koulutuksen antaminen terrorismirikoksen tekemistä varten ›

Mikäli henkilö edistääkseen terroristisessa tarkoituksessa tehtävää rikosta taikka tällaisen valmistelua, taikka tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää tätä, toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa koulutusta räjähteiden, ampuma-aseiden tai muiden aseiden taikka myrkyllisten tai haitallisten aineiden valmistuksessa tai käytössä taikka muulla vastaavalla tavalla toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa koulutusta, syyllistyy, ellei tekoa katsota terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen Lue lisää ›