Maksuvälinerikokset

Väärän rahan käyttö ›

Mikäli henkilö vastaanotettuaan väärää tai väärennettyä rahaa käypänä rahana, luovuttaa sen toiselle saattaakseen sen uudelleen sellaisena liikkeeseen, vaikka hän tietää rahan vääräksi tai väärennetyksi, katsotaan hänen syyllistyvän väärän rahan käyttöön. Väärän rahan käytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Teon yritys on rangaistava.  

Väärän rahan hallussapito ›

Mikäli henkilö ilman hyväksyttävää syytä pitää hallussaan väärää tai väärennettyä rahaa, katsotaan hänen syyllistyvän väärän rahan hallussapitoon. Väärän rahan hallussapidosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Törkeä maksuvälinepetos ›

Mikäli maksuvälinepetoksessa aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa tai mikäli rikoksentekijä on rikoksen tekemistä varten tehnyt tai teettänyt maksuvälinelomakkeita, joista rikoksessa käytetty maksuväline on valmistettu, taikka rikos muuten tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja maksuvälinepetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi maksuvälinepetokseksi. Törkeästä maksuvälinepetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.  

Rahanväärennyksen valmistelu ›

Mikäli henkilö rahanväärennysrikoksen tekemistä varten valmistaa, tuo maahan, pitää hallussaan, hankkii tai vastaanottaa tällaisen rikoksen tekemiseen soveltuvan välineen, tarvikkeen, tallenteen tai ohjelmiston, katsotaan hänen syyllistyvän rahanväärennyksen valmisteluun. Rahanväärennyksen valmistelusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Rahajäljitelmän levitys ›

Rahajäljitelmän levityksellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö yleisölle levittämistä varten valmistaa tai hankkii taikka levittää yleisölle käypää rahaa erehdyttävästi muistuttavan lomakkeen, merkin, kuvan tai muun esineen. Rahajäljitelmän levityksestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Maksuvälinerikokset: Yleisiä määritelmiä — Raha, maksuväline, maksuvälinelomake ›

Rahalla tarkoitetaan seteleitä ja metallirahoja, jotka Suomessa tai muussa maassa ovat virallisesti käypiä maksuvälineitä. Maksuvälineellä tarkoitetaan pankki-, maksu- tai luottokorttia, shekkiä tai muuta välinettä taikka tallennetta, jolla voidaan suorittaa maksuja, tilinostoja tai tilisiirtoja tai jonka käyttäminen on välttämätön edellytys mainittujen suoritusten tekemiseksi. Maksuvälinelomakkeella tarkoitetaan painettua maksuvälineeksi täydennettävää lomaketta, jota ei pidetä yleisön vapaasti saatavissa, taikka Lue lisää ›

Maksuvälinepetoksen valmistelu ›

Mikäli henkilö maksuvälinepetosrikoksen tekemistä varten valmistaa, tuo maahan, hankkii, vastaanottaa tai pitää hallussaan maksuvälinelomakkeen tai valmistaa, tuo maahan, hankkii, vastaanottaa, pitää hallussaan, myy tai luovuttaa erityisesti maksuvälinelomakkeen valmistamiseen soveltuvan välineen tai tarvikkeen taikka erityisesti tietoverkoissa tapahtuvaan maksuliikenteeseen soveltuvan tallenteen, ohjelmiston, välineen tai tarvikkeen, katsotaan hänen syyllistyvän maksuvälinepetoksen valmisteluun. Maksuvälinepetoksen valmistelusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään Lue lisää ›

Lievä rahanväärennys ›

Mikäli rahanväärennys, ottaen huomioon väärän tai väärennetyn rahan määrä ja arvomäärä, tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi rahanväärennykseksi. Lievästä rahanväärennyksestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Lievä maksuvälinepetos ›

Mikäli maksuvälinepetos, ottaen huomioon tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi maksuvälinepetokseksi. Lievästä maksuvälinepetoksesta tuomitaan sakkoa.

Maksuvälinepetos ›

Mikäli henkilö, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä, käyttää maksuvälinettä ilman sen laillisen haltijan lupaa, lupaan perustuvan oikeutensa ylittäen tai muuten ilman laillista oikeutta tai luovuttaa maksuvälineen tai maksuvälinelomakkeen toiselle saattaakseen sen ilman laillista oikeutta käytettäväksi, katsotaan hänen syyllistyvän maksuvälinepetokseen. Maksuvälinepetoksesta tuomitaan myös se, joka tilin katteen tai sovitun enimmäisluottorajan ylittäen väärinkäyttää edellä tarkoitettua Lue lisää ›