Petos ja muu epärehellisyys

Vakuutuspetos ›

Mikäli henkilö hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudettoman vakuutuskorvauksen sytyttää tuleen palovakuutetun omaisuuden, katsotaan hänen syyllistyvän vakuutuspetokseen. Vakuutuspetoksesta tuomitaan, ellei henkilö lisäksi vakuutuskorvauksen saamiseksi syyllisty samaa omaisuutta koskevaan petosrikokseen tai sellaisen rikoksen yritykseen, sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.  

Törkeä petos ›

Mikäli petoksessa tavoitellaan huomattavaa hyötyä, tai, aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa, tai, mikäli rikos tehdään käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta, tai, rikos tehdään käyttämällä hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa, ja petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi petokseksi. Törkeästä petoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään Lue lisää ›

Törkeä kiskonta ›

Mikäli kiskonnassa tavoitellaan huomattavaa hyötyä; taikka, aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa; taikka, mikäli rikoksentekijä käyttää häikäilemättömästi hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa; taikka, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja kiskonta on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kiskonnaksi. Törkeästä kiskonnasta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Petos ›

Mikäli henkilö hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, joko erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, katsotaan hänen syyllistyvän petokseen. Petoksesta tuomitaan myös se, joka edellä mainitussa tarkoituksessa dataa syöttämällä, muuttamalla, Lue lisää ›

Luottamusaseman väärinkäyttö ›

Mikäli henkilö, jonka tehtävänä on hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa ryhtymällä sellaiseen toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta, tai vaihtoehtoisesti jättämällä tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamatta ja siten aiheuttaa vahinkoa sille, jonka asioita hänen tulee hoitaa, katsotaan hänen syyllistyvän luottamusaseman väärinkäyttöön. Luottamusaseman väärinkäytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Virallinen syyttäjä Lue lisää ›

Lievä petos ›

Mikäli petos, ottaen huomioon tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi petokseksi. Lievästä petoksesta tuomitaan sakkoa. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä lievästä petoksesta ellei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi.

Kiskonta ›

Mikäli henkilö käyttämällä hyväksi toisen taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä tai ajattelemattomuutta hankkii jonkin sopimuksen tai muun oikeustoimen yhteydessä itselleen tai toiselle taloudellista sellaista etua, joka on selvästi epäsuhteessa saatavaan vastikkeeseen nähden, katsotaan tämän syyllistyvän kiskontaan. Kiskonnasta tuomitaan myös se, joka luotonannossa ottaa tai edustaa itselleen tai toiselle korkoa tai muuta taloudellista etua, Lue lisää ›