Valtiopetosrikokset

Ulkomailla tehty rikos ja sen esitutkinta ›

Ulkomailla tehty rikos voi tulla esitutkintaan Suomessa. Ensimmäisenä dellytyksenä on, että rikokseen voidaan soveltaa Suomen lakia. Jos rikos on suomalaisen rikosoikeusjärjestelmän alla, myös esitutkinta voidaan tällöin suorittaa. Ulkomailla tehty rikos Suomessa tapahtuneiden rikosten lisäksi Suomalaisessa aluksessa tapahtuneisiin rikoksiin voidaan yleensä soveltaa Suomen lakia. Suomen ulkopuolella tehtyyn rikokseen, joka on kohdistunut Suomeen sovelletaan myös useimmissa tapauksissa Suomen Lue lisää ›

Suojelupoliisi turvaa valtion sisäistä ja ulkoista turvallisuutta ›

Suojelupoliisi on sisäministeriön alainen poliisin valtakunnallinen yksikkö. Suojelupoliiisin tehtävänä on sisäministeriön ohjauksen mukaisesti torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Suojelupoliisille kuuluu myös tällaisten rikosten tutkintaa. Sen tulee myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmiutta valtakunnan turvallisuutta vaarantavan toiminnan estämiseksi. Sisäministeriö määrää Poliisihallitusta kuultuaan tarkemmin ne Lue lisää ›

Valtiopetos ›

Valtiopetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö pyrkii väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen kumoamaan Suomen valtiosäännön, tai muuttamaan sitä, taikka muuttamaan Suomen valtiojärjestystä. Valtiopetokseksi katsotaan myös tilanne, jossa henkilö väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan, taikka kokonaan tai osittain Lue lisää ›

Valtiopetoksen valmistelu ›

Valtiopetoksen valmistelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö tarkoituksenaan tehdä valtiopetos ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa; taikka, valmistaa, hankkii, kokoaa tai varastoi aseita, ampumatarvikkeita tai muita vastaavia väkivallan käyttöön soveltuvia välineitä; taikka, antaa koulutusta aseiden tai muiden väkivallan käyttöön soveltuvien välineiden käyttämisessä; taikka, värvää tai kokoaa väkeä tai varustaa sitä aseilla. Valtiopetoksen valmisteluksi katsotaan Lue lisää ›

Törkeä valtiopetos ›

Mikäli kyseessä on tilanne, jossa valtiopetoksessa rikoksentekijänä on tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen tai muu valtion ylimpään poliittiseen tai sotilaalliseen johtoon kuuluva henkilö; taikka, rikoksen tekemiseen käytetään aseistettua joukkoa; taikka, rikos tehdään ihmisiä surmaamalla; taikka, rikos on poikkeuksellisten olojen vuoksi erityisen vaarallinen, ja valtiopetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi valtiopetokseksi. Törkeästä valtiopetoksesta tuomitaan Lue lisää ›

Laiton sotilaallinen toiminta ›

Laittomalla sotilaallisella toiminnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö laittomasti perustaa, organisoi tai varustaa sotilaallisesti järjestäytyneen yhteenliittymän, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin. Laittomaksi sotilaalliseksi toiminnaksi katsotaan niin ikään tilanne, jossa henkilö toimii tällaisessa yhteenliittymässä johtavassa asemassa, taikka taloudellisesti tai muutoin merkittävällä tavalla tukee sitä, taikka toimiessaan organisaatiossa toimeenpanee tai antaa sotilaallista koulutusta. Laittomasta sotilaallisesta toiminnasta tuomitaan Lue lisää ›