Valtiopetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö pyrkii väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen:

  • kumoamaan Suomen valtiosäännön, tai muuttamaan sitä, taikka
  • muuttamaan Suomen valtiojärjestystä.

Valtiosäännöllä tarkoitetaan valtion ja siinä asuvien henkilöiden kannalta keskeistä lainsäädäntöä, jolla säädetään muun muassa valtion toiminnasta ja ihmisten perusoikeuksista. Siten valtiosääntöön voidaan katsoa kuuluvaksi muun muuassa Suomen perustuslaki ja vaaleja koskeva lainsäädäntö.

Valtiopetokseksi katsotaan myös tilanne, jossa henkilö väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla syrjäyttää tai yrittää syrjäyttää tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai eduskunnan, taikka kokonaan tai osittain estää tai yrittää estää näitä käyttämästä toimivaltaansa.

Valtiopetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta.


Lue lisää valtiopetoksen valmistelusta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.