Aiheeton hätäjarrutus on ilkivalta

Ilkivalta Ilkivalta Suomen Rikoslain (17 Luku 13§) nojalla syyllistyy hän, joka: ”1) metelöimällä tai muulla sellaisella tavalla aiheuttaa häiriötä virantoimituksen yhteydessä muualla kuin yleisellä paikalla taikka yleisöltä suljetussa virastossa, toimistossa,… Lue lisää »

Eutanasia on Suomessa kielletty

Eutanasiasta ei ole Suomessa erityistä lainsäädäntöä. Eutanasiaan, eli armokuolemaan sovelletaan mm. rikoslain ja potilaslakien säännöksiä. Aktiivinen eutanasia Eutanasialla voidaan tarkoittaa passiivista ja aktiivista eutanasiaan. Aktiivisen eutanasian tekijä aiheutta toiminnallaan vakavasti… Lue lisää »

Henkinen ja fyysinen pahoinpitely

Rikoslain 21 luku sääntelee henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia. Luvun 5 §:ssä  säädetään pahoinpitelyn tunnusmerkit. Tämän kohdan mukaan ”joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä,… Lue lisää »

Tappeluun osallistuminen

Mikäli henkilö joko ruumiillista väkivaltaa tekemällä tai muulla teolla osallistuu tappeluun tai hyökkäykseen, johon useat ottavat osaa ja jossa joku surmataan tai jollekulle tahallaan aiheutetaan vaikea ruumiinvamma tai vakava sairaus,… Lue lisää »

Tappo

Mikäli henkilö tappaa toisen, katsotaan teko tapoksi. Tapolla tarkoitetaan ihmisen hengen riistämistä; eläimen surmaaminen ei voi olla tappo. Tapossa teon ja kuoleman välillä on oltava syy-yhteys. Esimerkiksi henkilön tahallinen ampuminen… Lue lisää »

Törkeä kuolemantuottamus

Mikäli kuolemantuottamuksessa kuolema aiheutetaan törkeällä huolimattomuudella ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kuolemantuottamukseksi. Törkeästä kuolemantuottamuksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.

Törkeä pahoinpitely

Mikäli pahoinpitelyssä aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila; taikka, rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla; taikka, teossa käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista… Lue lisää »

Törkeä vammantuottamus

Mikäli vammantuottamuksessa ruumiinvamma tai sairaus aiheutetaan törkeällä huolimattomuudella ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi vammantuottamukseksi. Törkeästä vammantuottamuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Vaaran aiheuttaminen

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttaa toiselle vakavan hengen tai terveyden vaaran, katsotaan hänen syyllistyneen vaaran aiheuttamiseen. Vaaran aiheuttamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Vammantuottamus

Mikäli henkilö huolimattomuudellaan aiheuttaa toiselle ruumiinvamman tai sairauden, joka ei ole vähäinen, katsotaan teko vammantuottamukseksi. Vammantuottamuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.