Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset

Aiheeton hätäjarrutus on ilkivalta ›

Ilkivalta Ilkivalta Suomen Rikoslain (17 Luku 13§) nojalla syyllistyy hän, joka: ”1) metelöimällä tai muulla sellaisella tavalla aiheuttaa häiriötä virantoimituksen yhteydessä muualla kuin yleisellä paikalla taikka yleisöltä suljetussa virastossa, toimistossa, liikkeessä tai tehtaassa tai muussa vastaavassa paikassa, 2) aiheuttaa häiriötä soittamalla puheluita virastoon, toimistoon, liikkeeseen taikka muuhun vastaavaan paikkaan taikka 3) käyttämällä joukkoliikenteen kulkuneuvon, hissin Lue lisää ›

Kuolemansyyn selvittäminen on poliisin tehtävä ›

Kuolemansyyn selvittäminen on tietyissä tilanteissa poliisin tehtävä. Hautauslupa annetaan vasta kun kuolinsyy on selvitetty. Kuolinsyy voidaan selvittää lääketieteellisesti tai oikeuslääketieteellisesti. Sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa normaaliolosuhteissa kuolleiden kuolinsyy selvitetään ilman poliisia. Poliisi selvittää kuolemansyyn seuraavissa tilanteissa; Kuolemansyyn selvittäminen poliisijohtoisesti Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen Lue lisää ›

Rikosoikeudelliset seuraukset henkisestä ja fyysisestä pahoinpitelystä ›

Rikoslain 21 luku sääntelee henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia. Luvun 5 §:ssä  säädetään pahoinpitelyn tunnusmerkit. Tämän kohdan mukaan ”joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.” Myös yritys on rangaistava. Pahoinpitely Lue lisää ›

Vammantuottamus ›

Mikäli henkilö huolimattomuudellaan aiheuttaa toiselle ruumiinvamman tai sairauden, joka ei ole vähäinen, katsotaan teko vammantuottamukseksi. Vammantuottamuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Vaaran aiheuttaminen ›

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttaa toiselle vakavan hengen tai terveyden vaaran, katsotaan hänen syyllistyneen vaaran aiheuttamiseen. Vaaran aiheuttamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Törkeä vammantuottamus ›

Mikäli vammantuottamuksessa ruumiinvamma tai sairaus aiheutetaan törkeällä huolimattomuudella ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi vammantuottamukseksi. Törkeästä vammantuottamuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Törkeä pahoinpitely ›

Mikäli pahoinpitelyssä aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila; taikka, rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla; taikka, teossa käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi pahoinpitelyksi. Vaikealla ruumiinvammalla tarkoitetaan esimerkiksi näön tai kuulon menettämistä tai huomattavaa vahingoittumista, tai muuta Lue lisää ›

Törkeä kuolemantuottamus ›

Mikäli kuolemantuottamuksessa kuolema aiheutetaan törkeällä huolimattomuudella ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kuolemantuottamukseksi. Törkeästä kuolemantuottamuksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta.

Tappo ›

Mikäli henkilö tappaa toisen, katsotaan teko tapoksi. Tapolla tarkoitetaan ihmisen hengen riistämistä; eläimen surmaaminen ei voi olla tappo. Tapossa teon ja kuoleman välillä on oltava syy-yhteys. Esimerkiksi henkilön tahallinen ampuminen rintaan katsotaan, kuoleman aiheutuessa, tapoksi. Sen sijaan, esimerkiksi henkilön lyöminen ei-kuolettavasti ei ole tappo, vaikka henkilö joutuisi teon johdosta käymään lääkärissä ja menehtyisi myöhemmin tämän Lue lisää ›

Tappeluun osallistuminen ›

Mikäli henkilö joko ruumiillista väkivaltaa tekemällä tai muulla teolla osallistuu tappeluun tai hyökkäykseen, johon useat ottavat osaa ja jossa joku surmataan tai jollekulle tahallaan aiheutetaan vaikea ruumiinvamma tai vakava sairaus, on tuomittava, ja mikäli hänen oli syytä varoa tällaisen seurauksen aiheutuvan tappelusta tai hyökkäyksestä, katsotaan hänen syyllistyneen tappeluun osallistumiseen. Tappeluun osallistumisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta Lue lisää ›