Suomen rikosoikeuden soveltamisala ja periaatteet

Rikosoikeus on lähtökohtaisesti kansallinen oikeudenala mutta rikollisuus ei kuitenkaan kunnioita valtioiden rajoja. Esimerkiksi Suomen kansalainen voi syyllistyä rikokseen ulkomailla ja palata Suomeen ennen asian käsittelyä, jolloin Suomen on valittava Suomen lain… Lue lisää »

Henkinen ja fyysinen pahoinpitely

Rikoslain 21 luku sääntelee henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia. Luvun 5 §:ssä  säädetään pahoinpitelyn tunnusmerkit. Tämän kohdan mukaan ”joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä,… Lue lisää »

Alaikäisen rikosoikeudellinen vastuu

Suomessa vahingonkorvausvastuun syntymiselle ei ole asetettu tiettyä ikärajaa, jonka vuoksi myös alaikäinen voi joutua korvausvastuuseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että rikosoikeudellinen vastuu ja vahingonkorvausvastuu, ovat kaksi eri asiaa. Rikosoikeudellinen vastuu… Lue lisää »

Alaisen aiheuttama rikos tulee ilmoittaa viranomaisille

Ilmoittamatta jättäminen on rikos Joskus rikoksia syntyy myös työpaikalla. Sotilaallinen tai muu esimies, joka joka jättää ryhtymättä tarpeellisiin ja häneltä kohtuudella vaadittaviin toimiin saattaakseen viranomaisten tutkittavaksi tosiasiallisesti hänen määräysvallassaan ja valvonnassaan… Lue lisää »

Laillisuusperiaate rikosoikeudessa

Laillisuusperiaate jaetaan neljään alaperiaatteeseen Laillisuusperiaate jaetaan neljään eri periaatteeseen, praeter legem- kielto, analogikielto, taannehtivuuskielto ja epätäsmällisyyskielto. Laillisuusperiaate on säädetty sekä perustuslaissa että rikoslaissa: PL 8 § Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Ketään ei saa… Lue lisää »

Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on 15-vuotta

Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on Suomessa 15-vuotta. Vain iältään 15 vuotta täyttänyt voi näin ollen saada rikoksesta rangaistuksen. Lapsi voi kuitenkin syyllistyä ”rikolliseen tekoon”, vaikka ei voi tehdä ”rikosta” sanan oikeudellisessa… Lue lisää »

Pidätys: Tieto omaisille pidätyksestä

Saako puoliso tai muut omaiset tiedon pidätyksestäni? Jos sinut pidätetään, on sinulle heti pidätetyksi julistamisen jälkeen ilmoitettava pidättämisen syy. Vastoin tahtoasi ei pidättämisestä ilmoiteta omaiselle tai muulle läheiselle, ellei siihen… Lue lisää »