Laillisuusperiaate jaetaan neljään alaperiaatteeseen

Laillisuusperiaate jaetaan neljään eri periaatteeseen, praeter legem- kielto, analogikielto, taannehtivuuskielto ja epätäsmällisyyskielto. Laillisuusperiaate on säädetty sekä perustuslaissa että rikoslaissa:

PL 8 § Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate
Ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

RL 3:1 § Laillisuusperiaate
Rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi.

Rangaistuksen ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava eduskuntatasoiseen lakiin.

Praeter legem- periaate

Laillisuusperiaatteen ensimmäinen aliperiaate on praeter legem- kielto. Praeter legem- periaatteen perusteella tuomari tulee ratkaisuissaan pysyä lain asettamissa rajoissa. Tuomari ei ratkaisutoiminnassaan saa mennä lain ulkopuolelle syytetyn haitaksi. Mahdollisuutta mennä lain ulkopuolelle syytetyn eduksi ei kielto sinänsä estä. Sen lisäksi, että tuomari tulee pysyä lain asettamissa rajoissa tulee tämä laki myös olla eduskuntatasoinen laki. Poikkeuksena tähän on blankotekniikka, kuten esimerkiksi RL 23:1 § liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Analogiakielto

Kielto käsittää kieltoa soveltaa rikossäännöstä tapaukseen, johon se ei sananmuodon mukaisesti sovellu vaikka tapaus olisikin rinnasteinen tai sitä voitaisiin jossain suhteessa pitää samanlaisena. Myös tämä kielto käsittää vain syytetyn haitaksi tehtyjä ratkaisuja, sillä analogiakielto voidaan soveltaa syytetyn eduksi.

Taannehtivuuskielto

Taannehtivuuskielto kieltää kriminalisoimasta tekoja, jotka ovat tehty ennen lain voimaantuloa. Tuomioistuin ei saa tuomita syytettyä teosta, joka tekohetkellä ei ollut säädetty rangaistavaksi eikä ankarampaa rangaistusta kun tekohetkellä oli laissa säädetty.

Taannehtivuuskieltoon liittyy myös lievemmän lain periaate.  Jos tuomitsemishetkellä teko ei olekaan enää rikos taikka siitä on tekohetken jälkeen säädetty lievempi rangaistus, tuomitaan syytetty tuomitsemishetken lievemmän lain mukaan.

Epätäsmällisyyskielto

Epätäsmällisyyskielto asettaa lainsäätäjälle vaatimuksen olla säätämättä epätäsmällisiä rikossännöksiä. Laki tulee olla niin selvästi kirjoitettu, että on mahdollista ennakoida mikä on rangaistavaa ja mikä ei.

Nopeaa apua lakiasioihin.