Rikosoikeus on lähtökohtaisesti kansallinen oikeudenala mutta rikollisuus ei kuitenkaan kunnioita valtioiden rajoja. Esimerkiksi Suomen kansalainen voi syyllistyä rikokseen ulkomailla ja palata Suomeen ennen asian käsittelyä, jolloin Suomen on valittava Suomen lain mukaan tuomitsemisen ja oman kansalaisen ulkomaille luovuttamisen välillä. Myös ulkomaalaisen ulkomailla tekemä rikos voi eräissä tapauksissa olla sellainen, että Suomella on perusteltu aihe vaatia rikoksentekijälle rangaistusta Suomen lain mukaan. (HE 1/1996)

Alueperiaate

Rikoslain 1 luku määrittelee Suomen rikoslain soveltamisalasta. Nämä säännökset perustuvat hyväksyttyihin periaatteisiin, joiden nojalla ratkaistaan mille valtiolle toimivalta rikoksesta kuuluu. Ensimmäinen sekä tärkein periaatteista on alueperiaate. Tämän periaatteen mukaan valtiolla, jonka alueella rikos on tehty, on valta päättää teon rikosoikeudellisista seuraamuksista. Näin ollen Suomen valtion alueella tehty rikos on Suomen rikosoikeudellisen tuomiovallan piirissä.

Aktiivinen persoonallisuusperiaate

Aktiivisen persoonallisuusperiaatteen nojalla valtion kansalliset ovat oman maansa lainsäädännön alaisia myös ulkomailla. Periaatteen lähtökohtana on se, että harvemmin nykypäivänä valtio luovuttaa kansalaisiaan tuomittavaksi toiseen valtioon. Täten jos rikoksen tehnyt palaa kotimaahansa tämä välttyisi rikosoikeudellisista seuraamuksista, jollei kotivaltion tuomioistuin olisi toimivaltainen käsittelemään ulkomailla tehtyjä rikoksia. Aktiivinen persoonallisuusperiaate takaa sen, ettei rikoksen tehnyt pakene rikosoikeudellista vastuutaan liikkumalla valtiosta toiseen.

Passiivinen persoonallisuusperiaate

Passiivisen persoonallisuusperiaatteen perusteella rangaistaan ulkomailla tehdystä rikoksesta, joka kohdistuu sellaiseen yksityiseen intressiin, jota tuomioistuinvaltion voidaan edellyttää suojelevan. Liittymäkohtana on tässä tapauksessa rikoksen kohteena oleva tuomioistuinvaltion kansalainen, siellä pysyvästi asuva ulkomaalainen tai oikeushenkilö, jonka kotipaikka on tässä valtiossa.

Lippuperiaate

Lippuperiaatteen nojalla Suomen rikosoikeuden soveltamisalaan kuuluu myös rikos, joka on tehty suomen lippua kantavassa aluksessa tai suomalaisessa ilma-aluksessa. Periaate on varsin laaja, sillä rekisterivaltion tuomiovalta on voitu ulottaa aluksessa tai ilma-aluksessa tehtyyn rikokseen riippumatta aluksen tai ilma-aluksen sijaintipaikasta rikoksen tekohetkellä, rikoksen tekijästä tai rikoksen kohteesta. Liittymäkohta on tässä tapauksessa rikoksen tekopaikkana oleva alus tai ilma-alus, joka on rekisteröity tuomioistuinvaltiossa. Kansainvälisten merioikeussopimusten mukaan tuomiovaltaa aavalla merellä purjehtivaan alukseen saa yleensä käyttää vain lippuvaltio.

Realiteettiperiaate

Realiteettiperiaatteen nojalla valtiolla on oikeus puolustautua rikoksilta, jotka kohdistuvat itse kyseisen valtioon tai intresseihin. Valtiot voivat realiteettiperiaatteen nojalla ulottaa rangaistussäännöksensä koskemaan valtion alueen ulkopuolella tehtyihin rikoksiin. Reaaliperiaate on ulottuvuudeltaan suhteellisen laaja, eikä sen yhteydessä yleensä vaadita, että teko olisi myös tekopaikan lain mukaan rangaistava. Laajuudestaan huolimatta reaaliperiaate on saanut kansainvälisen hyväksynnän ja sisällytetty useiden maiden lainsäädäntöön. Reaaliperiaatetta sovelletaan rikoksiin, jotka vaarantavat vakavasti valtion sisäistä tai ulkoista turvallisuutta tai sen muita tärkeitä oikeuksia ja etuuksia.

Universaaliperiaate

Universaaliperiaatteen nojalla valtio voi ulottaa tuomiovaltansa rikoksiin tekopaikasta, tekijästä tai tekopaikan lainsäädännöstä riippumatta. Reaaliperiaate on ulottuvuudeltaan suhteellisen laaja, eikä sen yhteydessä yleensä vaadita, että teko olisi myös tekopaikan lain mukaan rangaistava. Tämä tarkoittaa, että rikos on niin vakava ettei kaksoisrangaistavuutta edellytetä.  Laajuudestaan huolimatta reaaliperiaate on saanut kansainvälisen hyväksynnän ja sisällytetty useiden maiden lainsäädäntöön. Reaaliperiaatetta sovelletaan rikoksiin, jotka vaarantavat vakavasti valtion sisäistä tai ulkoista turvallisuutta tai sen muita tärkeitä oikeuksia ja etuuksia.

Lue lisää laillisuusperiaatteesta rikosoikeudessa.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
26.7.2016
(Päivitetty 6.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.