Seksuaalirikokset

Yleisiä määritelmiä – Sukupuoliyhteys, seksuaalinen teko ›

Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan sukupuolielimellä tapahtuvaa tai sukupuolielimeen kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon. Sukupuoliyhteydeksi katsotaan kaikenlainen sukupuolielimellä toteutettava kehoon tunkeutuminen, sekä myös tunkeutuminen, joka kohdistuu sukupuolielimeen mutta toteutetaan muulla ruumiinosalla kuin sukupuolielimellä, taikka myös esimerkiksi esineellä. Tekijän ja kohteen sukupuolella ei ole merkitystä, sukupuoli voi olla eri tai sama. Teon tulee olla seksuaalinen. Mikäli teko ei ole Lue lisää ›

Törkeä raiskaus ›

Mikäli raiskauksessa aiheutetaan tahallisesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila; taikka, rikoksen tekevät useat tai siinä aiheutetaan erityisen tuntuvaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä; taikka, rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla; taikka, teon yhteydessä käytetään ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä taikka muuten uhataan vakavalla väkivallalla, ja raiskaus on myös kokonaisuutena Lue lisää ›

Törkeä paritus ›

Mikäli parituksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä; taikka, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti; taikka, aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä; taikka, kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi paritukseksi. Törkeästä parituksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä Lue lisää ›

Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ›

Mikäli lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa; taikka, rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla; taikka, rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko Lue lisää ›

Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta ›

Mikäli henkilö joko lupaamalla tai antamalla korvauksen saa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon kanssaan, katsotaan hänen syyllistyvän seksuaalipalvelujen ostamiseen nuorelta. Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomitaan myös se, joka käyttää edellä tarkoitettuja seksuaalipalveluja, joista toinen on luvannut tai antanut korvauksen. Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Teon yritys Lue lisää ›

Seksuaalinen hyväksikäyttö ›

Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö omaa asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, joka on koulussa tai muussa laitoksessa hänen määräysvaltansa tai valvontansa alainen taikka muussa niihin rinnastettavassa alisteisessa suhteessa häneen; taikka, käyttämällä törkeästi väärin tämän kypsymättömyyttä, taivuttaa muun kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, jonka kyky itsenäisesti päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on hänen kypsymättömyytensä sekä osapuolten Lue lisää ›

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö ›

Mikäli henkilö joko lupaamalla tai antamalla välitöntä taloudellista arvoa edustavan korvauksen saa parituksen tai ihmiskaupan kohteena olevan henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon kanssaan, katsotaan hänen syyllistyvän seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöön. Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka käyttää hyväkseen kolmannen lupaamaa tai antamaa edellä tarkoitettua korvausta ryhtymällä sukupuoliyhteyteen tai Lue lisää ›

Raiskaus ›

Raiskauksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa. Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka on sukupuoliyhteydessä toisen kanssa käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään, ja milloin teko toteutetaan käyttämällä kyseistä puolustuskyvyttömyyttä hyväkseen. Tekijän ja teon Lue lisää ›

Paritus ›

Mikäli henkilö hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen rinnastettavaa seksuaalista tekoa varten tai kahdeksaatoista vuotta nuoremman lapsen tekemää, ilmeisellä tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa varten; taikka, vakiintuneena osana liiketoimintaansa majoittaa sellaiseen tekoon ryhtyvää ja siten olennaisesti edistää tekoa; taikka, yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi toisen Lue lisää ›

Pakottaminen sukupuoliyhteyteen ›

Mikäli raiskaus, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty, katsotaan teko sukupuoliyhteyteen pakottamiseksi. Pakottamisesta sukupuoliyhteyteen tuomitaan myös se, joka muulla kuin väkivaltaa koskevalla uhkauksella pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen. Pakottamisesta sukupuoliyhteyteen tuomitaan vankeutta enintään kolme vuotta. Teon yritys on rangaistava. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä Lue lisää ›