Henkilö, joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, syyllistyy seksuaaliseen ahdisteluun.

Seksuaalista ahdistelua koskeva rikossäännös täydentää muiden seksuaalirikossäännösten soveltamisalaa. Seksuaalisena ahdisteluna voidaan tuomita sellaiset teot, jotka eivät vakavuudeltaan tai muutoin täytä muiden seksuaalirikosten tunnusmerkistöjä.

Seksuaalisesta ahdistelusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Syyttäjä ei saa nostaa syytettä kahdeksantoista vuotta täyttäneeseen henkilöön kohdistuneesta seksuaalisesta ahdistelusta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

koskettelu

Seksuaalisesta ahdistelusta käytetään usein myös nimityksiä seksuaalinen häirintä tai lähentely. Yleiskielellä näillä termeillä voidaan viitata esimerkiksi seksuaalissävytteisiin kommentteihin tai ehdotteluihin. Tasa-arvolaissa seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Tällaisesta toiminnasta voikin aiheutua seurauksia esimerkiksi työpaikalla.

Rikossäännöksessä seksuaalinen ahdistelu on kuitenkin rajoitettu koskettelemalla tehtyyn seksuaaliseen tekoon. Koskettelemisella tarkoitetaan esimerkiksi sivelyä, puristelua, taputtelua ja muita vastaavia tekoja. Lisäksi teon tulee kohdistua ruumiinosaan, jota voidaan pitää seksuaalisesti merkityksellisenä, kuten rinnat, sukupuolielin, takapuoli ja reidet. Myös toisen suutelua voidaan pitää tällaisena kosketteluna.

Seksuaalisen teon arvioinnissa voidaan ottaa huomioon osapuolet ja teko-olosuhteet. Silloin, kun fyysistä kosketusta ei voida teko-olosuhteetkaan huomioon ottaen pitää seksuaalisesti olennaisena kosketteluna, teko ei voi täyttää seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistöä.

Esimerkiksi tapauksessa KKO 2020:38 korkein oikeus katsoi, että fyysiset kosketukset ovat olleet niin vähäisiä ja sosiaalisessa kanssakäymisessä tavanomaisia, ettei niiden luonne ole muuttunut seksuaalisesti olennaiseksi yksinomaan seksiin liittyvän ehdotuksen perusteella. Kyseessä ei siten ollut rikossäännöksessä tarkoitettu seksuaalinen ahdistelu.

seksuaalinen itsemääräämisoikeus

Rikoksen tunnusmerkistö edellyttää, että teko on omiaan loukkaamaan toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Säännös ei siis edellytä, että teon kohde todellisuudessa kokee seksuaalisen itsemääräämisoikeutensa loukatuksi, vaan olennaista on teon luonne.

Seksuaalisen itsemäärämisoikeuden loukkaamisen tulisi siis olla teon tyypillinen seuraus. Arvioinnin lähtökohtana on ns. keskivertoihmisen reagointitapa, siten että huomioon voidaan ottaa eräitä teon kohteen ominaisuuksia, kuten sukupuoli ja ikä.

Seksuaalista ahdistelua koskevassa tapauksessa KKO 2019:104 korkein oikeus totesi, että koskettelut olivat kohdistuneet kehon sellaisille alueille ja olleet kokonaisuudessaan luonteeltaan sellaisia, että ne ovat olleet omiaan loukkaamaan asianomistajan seksuaalista itsemääräämisoikeutta.


Lue lisää seksuaalisen teon määritelmästä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
27.12.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.