Elinkeinorikokset

Yritysvakoilu ›

Mikäli toimija hankkii oikeudettomasti tiedon toiselle kuuluvasta yrityssalaisuudesta tunkeutumalla ulkopuolisilta suljettuun paikkaan taikka ulkopuolisilta suojattuun tietojärjestelmään; tai, hankkimalla haltuunsa tai jäljentämällä asiakirjan tai muun tallenteen taikka toimimalla muulla siihen rinnastettavalla tavalla; tai toimii vastaavasti käyttämällä teknistä erikoislaitetta, ja hänen toimintansa tarkoituksena on oikeudettomasti ilmaista tällainen salaisuus muulle osapuolelle tai vaihtoehtoisesti itse oikeudettomasti käyttää sitä, katsotaan Lue lisää ›

Yrityssalaisuuden väärinkäyttö ›

Yrityssalaisuudella tarkoitetaan liike- tai ammattisalaisuutta taikka muuta vastaavaa elinkeinotoimintaa koskevaa tietoa, jonka elinkeinonharjoittaja pitää salassa ja jonka ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa joko hänelle tai toiselle elinkeinonharjoittajalle, joka on uskonut tiedon hänelle. Mikäli henkilö oikeudettomasti käyttää laissa rangaistavaksi säädetyllä teolla tietoon saatua tai ilmaistua toiselle kuuluvaa yrityssalaisuutta elinkeinotoiminnassa taikka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista Lue lisää ›

Yrityssalaisuuden rikkominen ›

Yrityssalaisuudella tarkoitetaan liike- tai ammattisalaisuutta taikka muuta vastaavaa elinkeinotoimintaa koskevaa tietoa, jonka elinkeinonharjoittaja pitää salassa ja jonka ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa joko hänelle tai toiselle elinkeinonharjoittajalle, joka on uskonut tiedon hänelle. Mikäli toimija tarkoituksenaan hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai tarkoituksenaan vahingoittaa toista ilmaisee oikeudettomasti toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää tällaista Lue lisää ›

Törkeä kirjanpitorikos ›

Mikäli kirjanpitorikoksessa liiketapahtumien kirjaaminen tai tilinpäätöksen laatiminen laiminlyödään kokonaan tai olennaisilta osiltaan; taikka, väärien tai harhaanjohtavien tietojen määrä on huomattavan suuri, tai ne koskevat suuria summia tai perustuvat sisällöltään vääriin tositteisiin; taikka kirjanpito hävitetään tai kätketään kokonaan tai olennaisilta osiltaan taikka sitä vahingoitetaan olennaisilta osiltaan, ja kirjanpitorikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi Lue lisää ›

Tuottamuksellinen kirjanpitorikos ›

Mikäli kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, kirjanpitovelvollisessa oikeushenkilössä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu, törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö kokonaan tai osaksi liiketapahtumien kirjaamisen tai tilinpäätöksen laatimisen taikka hävittää, hukkaa tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa, ja tällä toiminnallaan olennaisesti vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan taloudellisesta tuloksesta tai taloudellisesta asemasta, katsotaan hänen syyllistyvän tuottamukselliseen Lue lisää ›

Tilintarkastusrikos ›

Mikäli henkilö rikkoo lain vaatimusta tilintarkastuskertomuksen laatimisesta, katsotaan teko, milloin se ei ole vähäinen, tilintarkastusrikokseksi. Tilintarkastusrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Markkinointirikos ›

Mikäli toimija joko tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden ammattimaisessa markkinoinnissa antaa markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, katsotaan hänen syyllistyvän markkinointirikokseen. Markkinointirikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Virallisen syyttäjän on ennen markkinointirikosta koskevan syytteen nostamista varattava kuluttaja-asiamiehelle tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa. Lisäksi tuomioistuimen on markkinointirikosta koskevaa asiaa Lue lisää ›

Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa ›

Mikäli toimija elinkeinonharjoittajan palveluksessa ollessaan, tai, elinkeinonharjoittajana toimivan yhteisön tai elinkeinotoimintaa harjoittavan säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä taikka elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittaessaan pyytää lahjuksen itselleen tai toiselle tai tekee muuten aloitteen tällaisen lahjuksen saamiseksi, tai ottaa vastaan tai hyväksyy lahjuksen suosiakseen toimessaan tai tehtävässään lahjuksen antajaa tai jotakuta muuta, taikka ottaa Lue lisää ›

Lahjominen elinkeinotoiminnassa ›

Mikäli toimija lupaa, tarjoaa tai antaa lahjottavalle itselleen taikka toiselle osoitetun oikeudettoman edun (lahjuksen) elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevalle, tai, elinkeinonharjoittajana toimivan yhteisön tai elinkeinotoimintaa harjoittavan säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle tai selvitysmiehelle taikka elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittavalle, toiminnan tarkoituksenaan saada kyseinen lahjottava omassa toimessaan tai tehtävässään suosimaan lahjuksen antajaa tai jotakuta muuta taikka toiminnan Lue lisää ›

Kulutusluottorikos ›

Kulutusluottoon perustuvasta saatavasta ei saa ottaa kuluttajan vekselisitoumusta eikä muuta sitoumusta, jonka luovutus tai panttaus rajoittaa kuluttajan oikeutta tehdä kaupan tai palvelussopimuksen johdosta väitteitä sitoumuksen vilpittömässä mielessä haltuunsa saanutta kohtaan. Mikäli toimija elinkeinotoiminnassa ottaa kuluttajalta tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa elävältä kulutusluottoon perustuvasta saatavasta edellä esitetyn vekseli- tai muun sitoumuksen taikka käyttää kuluttajasaatavan perimiseksi trattaa, Lue lisää ›