Mikäli toimija lupaa, tarjoaa tai antaa lahjottavalle itselleen taikka toiselle osoitetun oikeudettoman edun (lahjuksen) elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevalle, tai, elinkeinonharjoittajana toimivan yhteisön tai elinkeinotoimintaa harjoittavan säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle tai selvitysmiehelle taikka elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittavalle, toiminnan tarkoituksenaan saada kyseinen lahjottava omassa toimessaan tai tehtävässään suosimaan lahjuksen antajaa tai jotakuta muuta taikka toiminnan tarkoituksenaan jälkikäteisesti palkita lahjottava tällaisesta suosimisesta, katsotaan hänen syyllistyvän lahjomiseen elinkeinotoiminnassa. Lahjomisesta elinkeinotoiminnassa tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.