Yrityssalaisuudella tarkoitetaan liike- tai ammattisalaisuutta taikka muuta vastaavaa elinkeinotoimintaa koskevaa tietoa, jonka elinkeinonharjoittaja pitää salassa ja jonka ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa joko hänelle tai toiselle elinkeinonharjoittajalle, joka on uskonut tiedon hänelle. Mikäli toimija tarkoituksenaan hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai tarkoituksenaan vahingoittaa toista ilmaisee oikeudettomasti toiselle kuuluvan yrityssalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää tällaista yrityssalaisuutta, jonka hän on saanut tietoonsa ollessaan toisen palveluksessa, tai, toimiessaan yhteisön tai säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä taikka niihin rinnastettavassa tehtävässä, tai, saanut tietoonsa suorittaessaan tehtävää toisen puolesta tai muuten luottamuksellisessa liikesuhteessa, tai, saanut tietoonsa yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä, katsotaan hänen syyllistyvän yrityssalaisuuden rikkomiseen. Yrityssalaisuuden rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Yrityssalaisuuden rikkomiseksi ei katsota tilannetta, jossa edellä tarkoitettu henkilö on ryhtynyt toimeen kahden vuoden kuluttua palvelusaikansa päättymisestä.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä yrityssalaisuuden rikkomisesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.