Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavat rikokset

Varomaton käsittely ›

Mikäli henkilö joko tahallaan tai huolimattomuudesta lain tai lain nojalla annetun säännöksen vastaisesti taikka muuten varomattomalla tavalla käyttää, käsittelee tai säilyttää ampuma-asetta, tulta tai räjähdettä; taikka, terveydelle tai ympäristölle vaarallista taikka palo- ja räjähdysvaarallista kemikaalia tai muuta vastaavaa ainetta taikka räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävää laitetta tai suojausjärjestelmää taikka muuta vaarallista laissa tarkoitettua tuotetta; taikka, radioaktiivista ainetta Lue lisää ›

Vaaranmerkintärikkomus ›

Mikäli toimija suorittaessaan rakennustyötä, maansiirtotyötä tai vesirakentamista, taikka, rakentaessaan tie-, raide- tai vesiliikenneväylää taikka vastatessaan kadun tai muun liikenneväylän kunnosta, taikka, ollessaan vastuussa yleisesti liikkumiseen käytetyssä paikassa olevasta kaivosta, kuopasta tai avannosta joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää asianmukaisesti merkitsemättä hengen tai terveyden vaaran tai jättää muuten varoittamatta siitä, katsotaan hänen syyllistyvän vaaranmerkintärikkomukseen. Vaaranmerkintärikkomuksesta tuomitaan Lue lisää ›

Vaarallisten aineiden kuljetusrikos ›

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti lähettää, antaa lastiksi, laivaa, kuljettaa, ajaa, kuormaa, lastaa, purkaa, käsittelee, pitää matkatavarana tai tilapäisesti säilyttää vaarallista ainetta siten, että menettely on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle taikka siitä on vaaraa toisen omaisuudelle, katsotaan Lue lisää ›

Törkeä dopingrikos ›

Mikäli dopingrikoksessa rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä dopingainetta; taikka, tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä; taikka, rikoksentekijä toimii sellaisen rikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen ryhmän jäsenenä; taikka, dopingainetta levitetään alaikäisille, ja dopingrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi dopingrikokseksi. Törkeästä dopingrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Terveysrikos ›

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain taikka lain nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti valmistaa, käsittelee, tuo tai tahallaan yrittää tuoda maahan, pitää hallussaan, varastoi, kuljettaa, pitää myynnissä, välittää tai luovuttaa tavaraa tai ainetta, valmistetta tai esinettä siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, katsotaan Lue lisää ›

Terveydensuojelurikkomus ›

Mikäli toimija joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää terveydensuojelua koskevan, lain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti, säädetyn ilmoituksen tekemättä, taikka rikkoo viranomaisen antamaa kieltoa tai yleistä tai yksittäistapausta koskevaa määräystä; taikka, jättää tartuntatauteja koskevan, lain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti noudattamatta yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi annettua säännöstä tai yleistä tai yksittäistapausta koskevaa määräystä, Lue lisää ›

Räjähderikos ›

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain taikka sen nojalla annetun säännöksen, kiellon tai määräyksen vastaisesti taikka ilman mainitussa laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta taikka lupaa tai ilmoitusta koskevassa päätöksessä asetettujen ehtojen, rajoitusten tai kieltojen vastaisesti harjoittaa vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia taikka siirtää vaarallista kemikaalia; taikka, valmistaa, tuo maahan, käyttää, siirtää, saattaa Lue lisää ›

Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen ›

Mikäli henkilö toimii ilman laillista oikeutta toimii laissa tarkoitettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, katsotaan hänen syyllistyvän luvattomaan terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamiseen. Luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta tuomitaan myös se, joka ilman lainmukaista lupaa harjoittaa lääketukkukauppaa tai apteekkiliikettä taikka ilman vaadittua lupaa ylläpitää terveydenhuollon palveluja tuottavaa yksikköä. Luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen ›

Luvattomalla eläinlääkärinammatin harjoittamisella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö ilman laillista oikeutta toimii eläinlääkärinammatin harjoittajana. Luvattomasta eläinlääkärinammatin harjoittamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta.

Lievä dopingrikos ›

Mikäli dopingrikos, ottaen huomioon dopingaineen määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi dopingrikokseksi. Lievästä dopingrikoksesta tuomitaan sakkoa.