Varomaton käsittely

Varomattomaan käsittelyyn syyllistyy henkilö, joka tahallaan tai huolimattomuudesta lain tai lain nojalla annetun säännöksen vastaisesti taikka muuten varomattomalla tavalla käyttää, käsittelee tai säilyttää ampuma-asetta, tulta tai räjähdettä, terveydelle tai ympäristölle… Lue lisää »

Vaaranmerkintärikkomus

Vaaramerkintärikkomukseen syyllistyy toimija, joka suorittaessaan rakennustyötä, maansiirtotyötä tai vesirakentamista, rakentaessaan tie-, raide- tai vesiliikenneväylää taikka vastatessaan kadun tai muun liikenneväylän kunnosta, tai ollessaan vastuussa yleisesti liikkumiseen käytetyssä paikassa olevasta kaivosta,… Lue lisää »

Vaarallisten aineiden kuljetusrikos

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti lähettää, antaa lastiksi, laivaa, kuljettaa, ajaa, kuormaa, lastaa, purkaa, käsittelee,… Lue lisää »

Terveysrikos

Sekä Suomessa että Euroopan Unionissa on annettu hyvin laajalti lainsäädäntöä terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Terveysrikoksessa on kyse tällaisen lainsäädännön rikkomisesta. Terveysrikokseen syyllistyy henkilö, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain taikka… Lue lisää »

Terveydensuojelurikkomus

Terveydensuojelurikkomukseen syyllistyy toimija, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää terveydensuojelua koskevan, lain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti, säädetyn ilmoituksen tekemättä taikka rikkoo viranomaisen antamaa kieltoa tai yleistä tai yksittäistapausta… Lue lisää »

Räjähderikos

Räjähderikokseen syyllistyy henkilö, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain taikka sen nojalla annetun säännöksen, kiellon tai määräyksen vastaisesti taikka ilman mainitussa laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta taikka lupaa tai ilmoitusta… Lue lisää »

Luvaton terveydenhuollon ammattitoimen harjoittaminen

Mikäli henkilö toimii ilman laillista oikeutta toimii laissa tarkoitettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, katsotaan hänen syyllistyvän luvattomaan terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamiseen. Tapauksessa KKO 2010:14 A, joka oli ammatiltaan silmälasilinssien hioja, oli suorittanut asiakkailleen… Lue lisää »

Luvaton eläinlääkärinammatin harjoittaminen

Luvattomalla eläinlääkärinammatin harjoittamisella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö ilman laillista oikeutta toimii eläinlääkärinammatin harjoittajana. Eläinlääkäriammatin harjoittamisesta säädetään eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetussa laissa. Luvattomasta eläinlääkärinammatin harjoittamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta.… Lue lisää »

Geenitekniikkarikos

Geenitekniikkarikokseen syyllistyy toimija, lain tai sen nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen tai kiellon vastaisesti tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta: käyttää suljetussa tilassa tai tarkoituksellisesti levittää ympäristöön muuntogeenisiä… Lue lisää »

Eläimen vartioimatta jättäminen

Eläimen vartioimatta jättämiseen syyllistyy henkilö, joka joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää asianmukaisesti vartioimatta ihmisille vaarallisen eläimen, josta hän on vastuussa. Rikossäännös ei kata villieläimiä, vaan sillä tarkoitetaan ihmiselle vaarallista… Lue lisää »