Sekä Suomessa että Euroopan Unionissa on annettu hyvin laajalti lainsäädäntöä terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Terveysrikoksessa on kyse tällaisen lainsäädännön rikkomisesta.

Terveysrikokseen syyllistyy henkilö, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain taikka lain nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti valmistaa, käsittelee, tuo tai tahallaan yrittää tuoda maahan, pitää hallussaan, varastoi, kuljettaa, pitää myynnissä, välittää tai luovuttaa tavaraa, ainetta, valmistetta tai esinettä.

Terveysrikoksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain taikka sen nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti suorittaa, pitää myynnissä tai muuten oman elinkeinotoimintansa yhteydessä luovuttaa kuluttajapalveluksen.

Terveysrikoksessa on kysymys toisen terveyden tai hengen vaarantamisesta tavaralla, aineella, valmisteella, esineellä tai kuluttajapalveluksella. Tunnusmerkistö edellyttää, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. Teosta ei siis tarvitse todellisuudessa aiheutua vaaraa, jos teko on sen luonteinen, että vaaran aiheutuminen on mahdollista.

Terveysrikossäännöstä sovelletaan silloin, kun teosta muualla ei laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Terveysrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.


Lue lisää luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.