Yleisiä määritelmiä virkarikoksiin liittyen

Rikoslaissa on määritelty, mitä virkamiehellä, julkista luottamustehtävää hoitavalla henkilöllä ja julkista valtaa käyttävällä henkilöllä tarkoitetaan, kun niihin viitataan virkarikossäännöksessä. Useimmissa säännöksissä rikokseen tekijänä toimii virkamies. Virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan lisäksi… Lue lisää »

Virkavelvollisuuden rikkominen

Virkavelvollisuuden rikkominen on yleissäännös, jota sovelletaan kaikkeen virkatoimintaan. Säännös on kuitenkin toissijainen, eikä sitä sovelleta, jos teko täyttää esimerkiksi lahjusrikoksen, virkasalaisuuden paljastamisen, virka-aseman väärinkäytön tai kidutuksen tunnusmerkistön. Virkavelvollisuuden rikkomisesta on… Lue lisää »

Virkasalaisuuden rikkominen

Virkasalaisuuden rikkomiseen voi syyllistyä rikkomalla viranomaisten salassapitovelvoitetta. Virkasalaisuuden rikkomiseen syyllistyy virkamies, joka tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen päätyttyä oikeudettomasti paljastaa sellaisen asiakirjan tai tiedon, joka lain mukaan on salassa pidettävä… Lue lisää »

Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen

Virka-aseman väärinkäyttöön syyllistyy virkamies, joka rikkoo virkavelvollisuuttaan tai käyttää väärin asemaansa hyötyäkseen tästä toiminnasta, tai aiheuttaakseen sillä toiselle haittaa tai vahinkoa. Törkeässä virka-aseman väärinkäytössä on vastaavaan tekoon liittyy asianhaaroja, jotka… Lue lisää »

Virka-aseman väärinkäyttäminen

Virka-aseman väärinkäyttämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa joko: rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen… Lue lisää »

Törkeä lahjuksen ottaminen

Lahjuksen ottaminen on virkarikos, johon palvelussuhteessa oleva virkamies voi syyllistyä pyytämällä, vastaanottamalla tai hyväksymällä lahjuksen. Lahjuksen ottaminen voidaan tuomita myös törkeänä. Lahjuksen ottamista pidetään törkeänä, mikäli lahjuksen ottamisessa virkamies asettaa… Lue lisää »

Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

Mikäli virkamies virkaansa toimittaessaan rikkoo huolimattomuudesta virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen,… Lue lisää »

Lahjusrikkomus heikentää luottamusta tasapuolisuuteen

Lahjusrikkomus on lahjuksen ottamiseen tai törkeään lahjuksen ottamiseen nähden toissijainen säännös. Säännös mahdollistaa myös sellaisten tekojen tuomitseminen, joita ei tuomita muina lahjusrikoksina. Lahjusrikkomuksesta tuomitaan, ellei kyseistä tekoa ole rangaistava lahjuksen… Lue lisää »

Lahjuksen ottaminen kansanedustajana

Laissa on erillinen säännös lahjuksen ottamisesta kansanedustajana. Kyseessä on lahjuksen ottaminen, mikäli kansanedustaja itselleen tai toiselle pyytää lahjan tai muun oikeudettoman edun, taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi; taikka… Lue lisää »

Lahjuksen menettäminen valtiolle

Eräistä virkarikoksista voidaan tuomita muiden rangaistusten lisäksi menettämisseuraamus. Menettämisseuraamus voidaan tuomita lahjuksen ottamisen, törkeän lahjuksen ottamisen, lahjusrikkomuksen, lahjuksen ottamisen kansanedustajana tai törkeän lahjuksen ottamisen kansanedustajana ohessa. Menettämisseuraamuksen tarkoituksena on, että… Lue lisää »