Virkarikokset

Ulkomailla tehty rikos ja sen esitutkinta ›

Ulkomailla tehty rikos voi tulla esitutkintaan Suomessa. Ensimmäisenä dellytyksenä on, että rikokseen voidaan soveltaa Suomen lakia. Jos rikos on suomalaisen rikosoikeusjärjestelmän alla, myös esitutkinta voidaan tällöin suorittaa. Ulkomailla tehty rikos Suomessa tapahtuneiden rikosten lisäksi Suomalaisessa aluksessa tapahtuneisiin rikoksiin voidaan yleensä soveltaa Suomen lakia. Suomen ulkopuolella tehtyyn rikokseen, joka on kohdistunut Suomeen sovelletaan myös useimmissa tapauksissa Suomen Lue lisää ›

Yleisiä määritelmiä – Virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava henkilö, julkista valtaa käyttävä henkilö ›

Virkamiehellä tarkoitetaan henkilöä, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan taikka kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoimintaelimeen, eduskuntaan, valtion liikelaitokseen taikka evankelisluterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan tai sen seurakuntaan tai seurakuntien yhteistoimintaelimeen, Ahvenanmaan maakuntaan, Suomen Pankkiin, Kansaneläkelaitokseen, Työterveyslaitokseen, kunnalliseen eläkelaitokseen, Kuntien takauskeskukseen tai kunnalliseen työmarkkinalaitokseen. Julkista luottamustehtävää hoitavalla henkilöllä tarkoitetaan kunnanvaltuutettua ja muuta Lue lisää ›

Virkavelvollisuuden rikkominen ›

Mikäli virkamies rikkoo virkaansa toimittaessaan tahallaan virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan hänen syyllistyvän virkavelvollisuuden rikkomiseen. Virkavelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Virkamies voidaan niin ikään tuomita teon johdosta viralta pantavaksi, mikäli hän Lue lisää ›

Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen ›

Virkasalaisuuden rikkomisella tarkoitetaan tekoa, jossa virkamies tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen päätyttyä oikeudettomasti paljastaa sellaisen asiakirjan tai tiedon, joka lain mukaan on salassa pidettävä tai jota ei lain mukaan saa ilmaista, taikka, käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi edellä tarkoitettua asiakirjaa tai tietoa. Virkasalaisuuden rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Virkamies Lue lisää ›

Virka-aseman väärinkäyttäminen ›

Virka-aseman väärinkäyttämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa joko rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, taikka, käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden. Virka-aseman väärinkäyttämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään Lue lisää ›

Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen ›

Mikäli virka-aseman väärinkäyttämisessä tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä, taikka, pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa, taikka, mikäli rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi, ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi virka-aseman väärinkäyttämiseksi. Törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Tämän lisäksi kyseinen virkamies tuomitaan viralta pantavaksi.

Törkeä lahjuksen ottaminen ›

Mikäli lahjuksen ottamisessa virkamies asettaa lahjuksen toimintansa ehdoksi, taikka toimii tai hänen tarkoituksenaan on toimia lahjan tai edun vuoksi palvelussuhteessaan velvollisuuksiensa vastaisesti lahjanantajaa tai toista huomattavasti hyödyttäen tai vaihtoehtoisesti toiselle tuntuvaa vahinkoa tai haittaa aiheuttaen, taikka, mikäli lahjan tai edun arvo on huomattava, ja lahjuksen ottaminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi lahjuksen Lue lisää ›

Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen ›

Mikäli virkamies virkaansa toimittaessaan rikkoo huolimattomuudesta virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan hänen syyllistyvän tuottamukselliseen virkasalaisuuden rikkomiseen. Tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan varoitus tai sakkoa.

Lahjusrikkomus ›

Lahjusrikkomuksella tarkoitetaan tekoa, jossa virkamies pyytää itselleen tai toiselle lahjan tai muun oikeudettoman edun, taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi, taikka, ottaa vastaan tai hyväksyy lahjan tai muun edun taikka hyväksyy sitä koskevan lupauksen tai tarjouksen siten, että menettely on omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen. Lahjusrikkomuksesta tuomitaan, ellei kyseistä tekoa ole rangaistava lahjuksen ottamisena Lue lisää ›

Lahjuksen ottaminen kansanedustajana ›

Mikäli kansanedustaja pyytää itselleen tai toiselle lahjan tai muun oikeudettoman edun, taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi, taikka, ottaa vastaan tai hyväksyy lahjan tai muun oikeudettoman edun, taikka hyväksyy sitä koskevan lupauksen tai tarjouksen ja lupaa toimia kyseisen edun vuoksi edustajantoimessaan jonkin eduskunnassa käsiteltävänä olevan tai käsiteltäväksi tulevan asian päättämiseksi tietyllä tavalla, katsotaan hänen Lue lisää ›