Virka-aseman väärinkäyttämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa joko:

  • rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, tai
  • käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden.

Rikoksen tunnusmerkistö edellyttää, että teko on tehty hyötymistarkoituksessa tai aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa. Tavoiteltu hyöty voi kohdistua itselle tai toiselle, ja hyötynä voidaan pitää muun muassa taloudellista hyötyä tai seurauksilta välttymistä.

Virka-aseman väärinkäyttämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Virkamies voidaan niin ikään tuomita teon johdosta viralta pantavaksi, mikäli kyseinen rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

virkamies

Säädöksessä tarkoitettu virkamies voi olla henkilö, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, hyvinvointialueeseen, hyvinvointiyhtymään tai kuntaan taikka kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoimintaelimeen, eduskuntaan, valtion liikelaitokseen taikka evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkoon tai sen seurakuntaan tai seurakuntien yhteistoimintaelimeen, Ahvenanmaan maakuntaan, Suomen Pankkiin, Kansaneläkelaitokseen, Työterveyslaitokseen, Kevaan, Kuntien takauskeskukseen tai Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:hen. Lisäksi virka-aseman väärinkäyttöön voi syyllistyä julkista luottamustehtävää hoitava henkilö ja julkista valtaa käyttävä henkilö.


Lue lisää virkavelvollisuden rikkomisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.