Virkasalaisuuden rikkomiseen voi syyllistyä rikkomalla viranomaisten salassapitovelvoitetta. Virkasalaisuuden rikkomiseen syyllistyy virkamies, joka tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen päätyttyä oikeudettomasti

  • paljastaa sellaisen asiakirjan tai tiedon, joka lain mukaan on salassa pidettävä tai jota ei lain mukaan saa ilmaista, tai
  • käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi edellä tarkoitettua asiakirjaa tai tietoa.

Rikoksen tunnusmerkistö edellyttää, että teko on tahallinen. Tämä tarkoittaa, että virkamiehen tulee tietää että kyseessä on virkasalaisuus, ja että sen paljastaminen tai käyttäminen on oikeudetonta.

Virkasalaisuuden rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Virkamies voidaan niin ikään tuomita teon johdosta viralta pantavaksi, mikäli kyseinen rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

virkasalaisuus

Salassa pidettävistä asiakirjoista ja tiedoista säädetään tarkemmin laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Laissa on määritelty salassapitovelvoitteet muun muassa asiakirjasalaisuuden sekä vaitiolovelvollisuuden ja hyväksikäyttökiellon osalta.

Tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen

Virkasalaisuuden rikkominen voi olla myös tuottamuksellista.

Teko katsotaan tuottamukselliseksi virkasalaisuuden rikkomiseksi, mikäli virkamies syyllistyy virkasalaisuuden rikkomiseen huolimattomuudesta. Lisäksi edellytetään, että teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus sekä muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

Tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.


Lue lisää virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.