Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen

Virkasalaisuuden rikkomisella tarkoitetaan tekoa, jossa virkamies tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen päätyttyä oikeudettomasti paljastaa sellaisen asiakirjan tai tiedon, joka lain mukaan on salassa pidettävä tai jota ei lain mukaan saa ilmaista, taikka, käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi edellä tarkoitettua asiakirjaa tai tietoa. Virkasalaisuuden rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Virkamies voidaan niin ikään tuomita teon johdosta viralta pantavaksi, mikäli kyseinen rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Mikäli virkamies syyllistyy virkasalaisuuden rikkomiseen huolimattomuudesta, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus sekä muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko tuottamukselliseksi virkasalaisuuden rikkomiseksi. Tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.