Rikoslaissa on määritelty, mitä virkamiehellä, julkista luottamustehtävää hoitavalla henkilöllä ja julkista valtaa käyttävällä henkilöllä tarkoitetaan, kun niihin viitataan virkarikossäännöksessä. Useimmissa säännöksissä rikokseen tekijänä toimii virkamies. Virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan lisäksi julkista luottamustehtävää hoitavaan henkilöön ja julkista valtaa käyttävään henkilöön.

Virkamiehellä tarkoitetaan henkilöä, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, hyvinvointialueeseen, hyvinvointiyhtymään tai kuntaan taikka kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoimintaelimeen, eduskuntaan, valtion liikelaitokseen taikka evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkoon tai sen seurakuntaan tai seurakuntien yhteistoimintaelimeen, Ahvenanmaan maakuntaan, Suomen Pankkiin, Kansaneläkelaitokseen, Työterveyslaitokseen, Kevaan, Kuntien takauskeskukseen tai Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:hen.

Julkista luottamustehtävää hoitavalla henkilöllä tarkoitetaan aluevaltuutettua, kunnanvaltuutettua ja muuta yleisillä vaaleilla valittua julkisyhteisön edustajiston jäsentä kuin kansanedustajaa edustajantoimessaan sekä julkisyhteisön tai laitoksen toimielimen, kuten valtioneuvoston, aluehallituksen, kunnanhallituksen, lautakunnan, johtokunnan, komitean, toimikunnan ja neuvottelukunnan, jäsentä sekä muuta julkisyhteisön tai laitoksen luottamushenkilöä.

Julkista valtaa käyttävällä henkilöllä tarkoitetaan sitä, jonka tehtäviin kuuluu lain tai asetuksen nojalla antaa toista velvoittava määräys tai päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta, taikka joka lain tai asetuksen nojalla tehtävässään tosiasiallisesti puuttuu toisen etuun tai oikeuteen, sekä sitä, jonka kuuluu lain tai asetuksen nojalla saadun taikka viranomaiselta lain tai asetuksen nojalla saadun toimeksiannon perusteella osallistua edellä tarkoitetun päätöksen valmisteluun tekemällä päätösesitys tai -ehdotus, laatimalla selvitys tai suunnitelma, ottamalla näyte tai suorittamalla tarkastus, taikka muulla vastaavalla tavalla.


Lue lisää lahjuksen ottamisesta, virka-aseman väärinkäytöstä, virkasalaisuuden rikkomisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.