Lahjuksen ottaminen on virkarikos, johon palvelussuhteessa oleva virkamies voi syyllistyä pyytämällä, vastaanottamalla tai hyväksymällä lahjuksen.

virkamies

Lahjuksen ottamiseen voi syyllistyä virkamies, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, hyvinvointialueeseen, hyvinvointiyhtymään tai kuntaan taikka kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoimintaelimeen, eduskuntaan, valtion liikelaitokseen taikka evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkoon tai sen seurakuntaan tai seurakuntien yhteistoimintaelimeen, Ahvenanmaan maakuntaan, Suomen Pankkiin, Kansaneläkelaitokseen, Työterveyslaitokseen, Kevaan, Kuntien takauskeskukseen tai Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:hen.

tekotavat

Lahjuksen ottamisesta on kyse, kun virkamies:

  • pyytää tietystä toiminnastaan itselleen tai toiselle lahjan tai muun oikeudettoman edun taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi, tai
  • ottaa vastaan lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan taikka joka on omiaan vaikuttamaan hänen toimintaansa kyseisessä palvelussuhteessa, tai
  • hyväksyy edellä tarkoitetun lahjan tai edun tai lupauksen tai tarjouksen siitä. Lahjuksen ottamiseksi katsotaan myös se, mikäli virkamies ollessaan palvelussuhteessa hyväksyy tietystä toiminnastaan edellä tarkoitetun lahjan tai muun edun antamisen toiselle henkilölle, taikka lupauksen tai tarjouksen siitä.

Lahjuksen ottamiseksi katsotaan se, mikäli virkamies ollessaan palvelussuhteessa hyväksyy tietystä toiminnastaan edellä tarkoitetun lahjan tai muun edun antamisen toiselle henkilölle, taikka lupauksen tai tarjouksen siitä.

Lahjuksen ottamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Virkamies voidaan niin ikään tuomita viralta pantavaksi, mikäli kyseinen rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtävänsä.


Lue lisää lahjuksen menettämisestä valtiolle.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.