Lahjuksen ottamisella tarkoitetaan tekoa, jossa virkamies ollessaan palvelussuhteessa pyytää tietystä toiminnastaan itselleen tai toiselle lahjan tai muun oikeudettoman edun taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi, tai, ottaa vastaan lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan taikka joka on omiaan vaikuttamaan hänen toimintaansa kyseisessä palvelussuhteessa, taikka, hyväksyy edellä tarkoitetun lahjan tai edun tai lupauksen tai tarjouksen siitä. Lahjuksen ottamiseksi katsotaan myös se, mikäli virkamies ollessaan palvelussuhteessa hyväksyy tietystä toiminnastaan edellä tarkoitetun lahjan tai muun edun antamisen toiselle henkilölle, taikka lupauksen tai tarjouksen siitä. Lahjuksen ottamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Virkamies voidaan niin ikään tuomita viralta pantavaksi, mikäli kyseinen rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Nopeaa apua lakiasioihin.