Työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaamisella tarkoitetaan tekoa, jossa työnantaja tai tämän edustaja, ilman laissa säädettyä tai työehto- tai virkaehtosopimuksessa määrättyä perustetta, irtisanoo, muuten erottaa tai lomauttaa luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun, henkilöstön tai työntekijöiden edustajan taikka yhteistoimintaedustajan, tai muuttaa hänen työsuhteensa osa-aikaiseksi. Työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaamisesta tuomitaan, ellei tekoa ole katsottava työsyrjinnäksi, sakkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.