Tuottamukselliseen vapaudenriistoon voi syyllistyä kahdella eri tavalla. Ensinnäkin tuottamukselliseen vapaudenriistoon syyllistyy henkilö, joka huolimattomuudesta aiheuttaa toiselle vapaudenmenetyksen, paitsi jos teko huomioon ottaen sen aiheuttama haitta tai vahinko on vähäinen.

Tuottamukselliseen vapaudenriistoon voi syyllistyä sellaiset ammattiryhmät, joiden tehtävänä on varmistaa ettei henkilöiden liikkumisvapautta rajoiteta oikeudettomasti. Tällaisia ovat esimerkiksi vapaudenriistoon oikeutetut viranomaiset. Lisäksi sellaisten henkilöiden, joiden tehtävänä on sulkea erilaisia tiloja, voidaan edellyttää varmistavan, etteivät he sulje ketään sisään.

Tuottamuksellisesta vapaudenriistosta tuomitaan myös se, joka oikeudettomasti, pitäen sitä oikeutenaan, riistää toiselta vapauden, jollei teko huomioon ottaen sen aiheuttama haitta tai vahinko ole vähäinen.

Kummassakin tapuksessa tuottamuksellinen vapaudenriisto edellyttää, että teko ei ole vähäinen. Arvioinnissa otetaan huomioon teon aiheuttama haitta tai vahinko, eli muun muassa vapaudenriiston kesto ja uhrin olosuhteet.

Tuottamuksellisesta vapaudenriistosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä tuottamuksellisesta vapaudenriistosta, ellei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi tai ellei laittoman uhkauksen tai pakottamisen tekemiseen ole käytetty hengenvaarallista välinettä taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.


Lue lisää vapaudenriistosta.

Lähde §: rikoslaki, HE 94/1993 vp


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.