Tuottamuksellinen vapaudenriisto

Mikäli henkilö huolimattomuudesta aiheuttaa toiselle vapaudenmenetyksen, katsotaan hänen, paitsi milloin teko huomioon ottaen sen aiheuttama haitta tai vahinko on vähäinen, syyllistyvän tuottamukselliseen vapaudenriistoon. Tuottamuksellisesta vapaudenriistosta tuomitaan myös se, joka oikeudettomasti, pitäen sitä oikeutenaan, riistää toiselta vapauden, jollei teko huomioon ottaen sen aiheuttama haitta tai vahinko ole vähäinen. Tuottamuksellisesta vapaudenriistosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä tuottamuksellisesta vapaudenriistosta, ellei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi tai ellei laittoman uhkauksen tai pakottamisen tekemiseen ole käytetty hengenvaarallista välinettä taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.