Tietosuojarikokseen syyllistyy henkilö, joka käsittelee, luovuttaa tai siirtää henkilötietoja ja siten loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa. Tietosuojarikoksesta voidaan tuomita kahden tunnusmerkistön nojalla.

tunnusmerkistöt

Tietosuojarikokseen syyllistyy henkilö, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta hankkii henkilötietoja niiden käyttötarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla tai luovuttaa henkilötietoja tai siirtää henkilötietoja vastoin henkilötietojen käyttötarkoitussidonnaisuutta, luovuttamista tai siirtämistä koskevaa säännöstä, josta säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevassa lainsäädännössä.

Tällaisen menettelyn tulee lisäksi loukata rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai aiheuttaa hänelle muuta vahinkoa tai olennaista haittaa. Tätä tunnusmerkistöä sovelletaan henkilöihin, jotka eivät ole EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuja rekisterinpitäjiä tai henkilötietojen käsittelijöitä.

Lisäksi tietosuojarikoksesta tuomitaan henkilö, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta toimii vastoin sitä, mitä henkilötietojen käsittelyä koskevassa lainsäädännössä säädetään henkilötietojen käsittelyn turvallisuudesta.

Tunnusmerkistöissä mainitulla lainsäädännöllä tarkoitetaan yleistä tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia, henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia sekä muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lakia.

syyte ja rangaistus

Syyttäjän on ennen henkilörekisteriin kohdistuvaa salassapitorikosta, salassapitorikkomusta, viestintäsalaisuuden loukkausta, törkeää viestintäsalaisuuden loukkausta, tietomurtoa, törkeää tietomurtoa tai tietosuojarikosta koskevan syytteen nostamista kuultava tietosuojavaltuutettua. Tuomioistuimen on tällaista rikosta koskevaa asiaa käsitellessään varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi

Tietosuojarikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.


Lue lisää henkilötietojen suojasta ja tietosuojaviranomaisista.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.