Tietojärjestelmän häirinnällä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö aiheuttaakseen toiselle haittaa tai taloudellista vahinkoa joko dataa syöttämällä, siirtämällä, vahingoittamalla, muuttamalla tai poistamalla taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti estää tietojärjestelmän toiminnan tai aiheuttaa sille vakavaa häiriötä.

Tietojärjestelmän häirintään syyllistyminen edellyttää teon tahallisuutta. Teon tarkoituksena tulee olla aiheuttaa toiselle haittaa tai taloudellista vahinkoa.

Säännöksessä on luettelo eri tekotavoista, joilla rikokseen voi syyllistyä. Luettelo ei kuitenkaan ole poissulkeva, vaan myös mikä tahansa datan syöttämiseen, siirtämiseen, vahingoittamiseen, muuttamiseen tai poistamiseen rinnastettava tekotapa toi tulla kyseeseen.

Tietojärjestelmän häirinnästä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä tietojärjestelmän häirinnästä, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi tai ellei rikoksentekijä rikosta tehdessään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa harjoittavan laitoksen palveluksessa, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.


Lue lisää tietomurrosta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.