Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää kalastuksessa räjähdyksellä tai muulla tavoin aikaansaatua painetta taikka ampuma-asetta tai sähkövirtaa; taikka, kalastaa huomattavassa laajuudessa vastoin lain tai sen nojalla annettua kalojen tai rapujen rauhoitusta, pyydyksiä, pyynnin harjoittamista, pyyntikieltoa, pyyntirajoitusta tai kalojen tai rapujen alamittaa koskevaa säännöstä tai yleistä tai yksittäistapausta koskevaa määräystä; taikka, kalastaa Euroopan yhteisön yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa asetuksissa tai niiden nojalla annetuissa päätöksissä tai määräyksissä kielletyllä pyyntivälineellä, pyyntitavalla tai kiellettynä pyyntiaikana; taikka, luvattomasti lain vastaisesti istuttaa tai siirtää vesialueelle kala- tai rapulajia tai niiden kantaa, jota siellä ei ennestään ole siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa tai vahinkoa kalakannalle tai kalavedelle, katsotaan hänen syyllistyvän kalastusrikokseen. Kalastusrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

Mikäli kalastusrikoksella on loukattu ainoastaan yksityisen oikeutta, ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.