Rikoksen johdosta tapahtuvaa tutkintaa kutsutaan esitutkinnaksi. Muuta lailla poliisin suorittamaksi säädetty tutkintaa nimitetään poliisitutkinnaksi. Huomattavaa on, että rikostapauksissa valtaosa poliisin tekemistä toimenpiteistä ja pakkokeinoista tehdään esitutkintalain tai pakkokeinolain perusteella. Poliisitutkinnan toimittamisen yleinen toimivalta sen sijaan on poliisilaissa. Erityisiä poliisitutkintaa varten on säädetty myös omia erityslakejaan.

Erityisiä poliisitutkinnan lajeja

– Kuolemansyyn tutkinta, Laki kuolemansyyn selvittämisestä
– Palonsyyntutkinta, Pelastuslaki, Poliisilaki
– Kadonneen henkilön löytämiseksi tehtävä tutkinta, Poliisilaki
– Työtapaturmatutkinta, Tapaturmavakuutuslaki
– Ulkomaalaisen maahantulon, maassa oleskelun ja maasta poistamisen edellytysten selvittäminen sekä turvapaikanhakijan henkilöllisyyden, maahantulon ja matkareitin selvittäminen, Ulkomaalaislaki
– Liiketoimintakiellon valvonta, Laki liiketoimintakiellosta
– Ampuma-aselain nojalla annetun luvan peruuttamista koskeva tutkinta, Ampuma-aselaki
– Lähestymiskiellon tarpeen ja edellytysten tutkinta, Laki lähestymiskiellosta

Esimerkkinä kuolemansyyn tutkinta poliisitutkinnan lajina

Rikosten tutkimisen, selvittämisen, paljastamisen ja syyteharkintaan saattamisen lisäksi poliisille kuuluu poliisilain mukaisesti myös sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Poliisilaki on yleislaki suhteessa edellä mainittuihin erityislakeihin. Esim. Laissa kuolemansyyn selvittämisestä on maininta, jonka mukaan poliisin on selvitettävä kuolemansyy, vaikka tästä ei nimenomaista mainintaa olekaan poliisin tehtäviä yleisellä tasolla määrittävässä poliisilaissa. Näin toimitaan, ellei kuolemansyy ole lääketieteellisesti selvitettävissä. Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus on keskeinen osa tätä poliisijohtoista kuolemansyyn selvittämistä. Poliisin on selvitettävä kuolinsyy:

1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole ollut lääkärin hoidossa;

2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai

3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.


Lue lisää kadonneen henkilön etsinnästä.

Lähde §: poliisilaki


Suomen Juristit Oy
5.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.