Poliisilaki

Henkilön ilmoittaminen kadonneeksi ›

Henkilön ilmoittaminen kadonneeksi tapahtuu joko käymällä poliisin palvelupäivystyksessä tai kiirellisissä tapauksissa soittamalla yleiseen hätänumeroon 112. Kadonneen henkilön etsintää johtaa poliisi. Ellei tapauksessa ole syytä epäillä rikosta, poliisi tekee poliisitutkinnan joka ei ole rikostutkintaa. Kadonneen henkilön etsinnästä ja sen periaatteista löydät yleistä tietoa täältä. Henkilön ilmoittaminen kadonneeksi – relevantti tieto Jos kadonnut on sairas, vanhus tai Lue lisää ›

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelu ›

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelu on tarkoin laissa säädeltyä. Laki koskee tutkintavankien, pidätettyjen ja kiinni otettujen kohteluun. Vapautensa menettäneen oikeuksia ei saa rajoittaa enempää kuin vapauteen kohdistuvan toimenpiteen tarkoitus, säilytysvarmuus, säilytystilan järjestyksen säilyminen sekä vapautensa menettäneiden ja muiden henkilöiden turvallisuus välttämättä vaativat. Jokaisessa säilytyspaikassa on oma järjestyssääntönsä jota on noudatettava. Säilytystilat hyväksyy poliisihallitus. Vapautensa menettäneen on noudatettava Lue lisää ›

Poliisilakiperustaiset kiinniotot eivät edellytä rikosta ›

Poliisilakiperustaiset kiinniotot ovat kiinniottoja, jotka tehdään poliisilaissa määriteyillä perusteilla. Poliisilakiperusteinen kiinniotto tehdäänkin usein ilman rikosepäilyä. Poliisilakiperustaiset kiinniotot on erotettava rikostutkintaan liittyvistä kiinniotoista. Sen lisäksi, että kiinnioton lakiperuste on kiinniottolajeissa eri, myös poliisiankilan olosuhteet vaihtelevat kiinnioton perusteesta riippuen. Poliislakiperusteella kiinniotetut sijoitetaan niin kutsutulle juoppopuolelle. Suurin osa poliisilakiperusteisesti kiinnioteuista onkin humalaisia. Rikosperusteella kiinniotettujen puolella kiinniotottilan varustustelu on Lue lisää ›

Kiinniotto rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi ›

Kiinniotto rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi tapahtuu poliisilain perusteella. Kiinniotto tällä perusteella on lyhytaikainen, enintään 24 tuntia. Päätöksentekijää ei ole sidottu päivittäisorganisaatioon hierarkiaan, vaan päätöksen kiinniotosta voi tehdä toimivaltainen konstaapeli vanhemmasta konstaapelista lähtien. Tyypillinen kiinniotto rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi voidaan tehdä esim. agressiivisen humalaisen ravintolan edustalla aiheuttaman häiriön vuoksi. Kiinnioton sisältö Poliisimiehellä on oikeus poistaa paikalta henkilö, Lue lisää ›

Kiinniotto henkilöllisyyden selvittämisen perusteella ›

Kiinniotto henkilöllisyyden selvittämisen perusteella tehdään tilanteissa, joissa toimenpiteen kohteen henkilöllisyys ei selviä. Poliisilla on oikeus kysyä henkilötietoja yksittäiseen tehtävään liittyen. Yksittäistä tehtävää ei ole tarkoin määritetty, mutta konkreettista tehtävää edellytetään. Meneillään oleva tehtävä voi olla hätäkeskuksen kautta annettu tai poliisialoitteinen. Samansisältöinen oikeus henkilötietojen saamiseen on myös monilla muilla viranomaisilla (mm. rajavartiolaitos ja tulli). Henkilötiedoilla tarkoitetaan Lue lisää ›

Poliisitutkinta ›

Rikoksen johdosta tapahtuvaa tutkintaa kutsutaan esitutkinnaksi. Muuta lailla poliisin suorittamaksi säädetty tutkintaa nimitetään poliisitutkinnaksi. Huomattavaa on, että valtaosa poliisin tekemistä toimenpiteistä ja pakkokeinoista tehdään esitutkintalain tai pakkokeinolain perusteella rikostapauksissa. Poliisitutkinnan toimittamisen yleinen toimivalta on poliisilaissa. Erityisiä poliisitutkintaa varten on säädetty myös omia erityslakejaan. Erityisiä poliisitutkinnan lajeja – Kuolemansyyn tutkinta, Laki kuolemansyyn selvittämisestä – Palonsyyntutkinta, Pelastuslaki, Lue lisää ›

Poliislaki: Yleiset periaatteet ›

Mitä periaatteita poliisi joutuu noudattamaan toiminnassaan? Poliisin toiminta ei saa perustua mielivaltaan. Poliisin on noudatettava seuraavia periaatteita käyttäessään virkansa suomaa valtaa. Poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen. Tämä periaate tarkoittaa sitä, että kaikkia asiakkaita on kohdeltava tasapuolisesti. Syrjintää ei voida hyväksyä. Sovinnollisuus tarkoittaa sitä, että poliisin on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan asiat puhumalla. Lue lisää ›

Poliisilaki: Valeosto ›

Millä edellytyksillä voidaan toimia ilman oikeaa henkilöllisyytä? Poliisilla on oikeus valeostoon, jos se on välttämätöntä kätkemisrikoksen tai varkauden taikka sellaisen rikoksen estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta, tai tällaisen rikoksen johdosta laittomasti hallussa pidetyn tai kaupatun esineen, aineen taikka omaisuuden löytämiseksi tai tällaisella rikoksella saadun hyödyn takaisin saamiseksi.

Poliisilaki: Vaarallisen teon ja tapahtuman estäminen ›

Missä tilanteessa poliisi voi rikkoa kotirauhaa? Poliisilla on oikeus päällystöön kuuluvan määräyksestä ja kiireellisessä tapauksessa ilman määräystäkin päästä rakennukseen, muuhun kotirauhan suojaamaan paikkaan tai kulkuneuvoon, jos on perusteltua syytä olettaa, että henkeä, henkilökohtaista vapautta tai terveyttä vakavasti vaarantava taikka huomattavaa omaisuus- tai ympäristövahinkoa aiheuttava teko tai tapahtuma on meneillään tai uhkaamassa. Lisäksi edellytyksenä on, että Lue lisää ›

Poliisilaki: Poliisivaltuudet ›

Missä poliisi voi toimia? Lähtökohta on se, että poliisilla on tehtäväänsä suorittaessaan koko maassa poliisilaissa säädetyt valtuudet. Käytännössä poliisi on velvollinen toimimaan sen poliisiyksikön toimialueella, johon hänet on sijoitettu. On mahdollista, että poliisi voidaan määrätä toimimaan myös sijoitusyksikkönsä toimialueen ulkopuolella. Poliisimies on ilman eri määräystä velvollinen ryhtymään kiireellisiin toimiin koko maassa myös toimialueensa ulkopuolella ja Lue lisää ›