Rangaistukset

Rikesakot ja päiväsakot — mitä eroja sakoilla on? ›

Rikesakot ja päiväsakot ovat sakkoseuraamuksia, joita määrä esim. poliisi. Sakkoja voidaan jaotella myös esim. sakkolajeittain (esim. sakkomääräys ja sakkovaatimus). Tässä artikkelissa erotellaan rikesakko ja päiväsakko. Rikesakkoja määrätään lievimmistä teoista. Rikesakot ovat kiinteitä, eikä rikkeen tekijän tulot vaikuta sakon loppusummaan. Päiväsakkojärjestelmässä päiväsakon rahamäärä määräytyy sakotettavan nettotulojen ja elatusvelvollisten perusteella. Teon vakavuus määrittää päiväsakkojen kappalemäärän. Loppusumma saadaan Lue lisää ›

Ylikuormamaksu ›

Ylikuormamaksu voidaan määrätä ylikuorman kuljettamisesta tavaran kuljetukseen tarkoitetussa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa. Ylikuormamaksu voidaan määrätä, kun ylikuormaa on kuljetettu tieliikennelain alaisella tiellä. Ylikuormamaksu on sakkorangaistuksen lisäksi määrättävä seuraamus. Sillä ei ole tekemistä kuljettajalle määrättävän rikosoikeudellisen seuraamuksen kanssa. Kenelle ylikuormamaksu voidaan määrätä? Ylikuormat ovat olleet tyypillisiä rikoksia ammattimaisessa liikenteessä. Ylikuormamaksulla pyritään vaikuttamaan siihen, jolle ylikuormasta Lue lisää ›

Uusi sakkomenettely ›

Uusi sakkomenettely siirsi valtaa lopullisesta rangaistuksesta esitutkintaviranomaisille. Uuden sakkomenettelyn mukaiset sakkomääräys ja rikesakkomääräys ovat lopullisia seuraamuksia. Mitä asioita sakkomenettelyssä voidaan käsitellä? Sakkomenettelyssä voidaan ottaa tapaus, jos teosta on säädetty ankarin rangaistus on enintään sakko tai kuusi kuukautta vankeutta. Sakkomenettelyssä voidaan käsitellä myös tapaukset, jotka on lailla säädetty rikesakkorikkomuksiksi. Sakkomenettelyyn voidaan ottaa tapaukset, joista oheisseuraamuksena on Lue lisää ›

Rikosuhrimaksun määrää seuraamuksen määrääjä ›

Rikosuhrimaksun määrää yleensä sama taho, joka on määrännyt rikoksesta seuraamuksen. Rikosuhrimaksu on kiinteä maksu, jonka suorittaa rikoksen tekijä, joka on syyllistynyt rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta. Maksun tarkoituksena on vahvistaa rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtionrahoitusta rikosuhrimaksujen tuottoa vastaavalla määrällä. Maksu siirtää taloudellista vastuuta rikosuhripalveluiden järjestämisestä valtiolta rikosten tekijöille. Rikosuhrimaksun määrää rikosasioissa yleensä tuomioistuin Lue lisää ›

Rikosuhrimaksu ›

Rikosuhrimaksu on kiinteä maksu, jonka suorittaa rikoksen tekijä, joka on syyllistynyt rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta. Maksun tarkoituksena on vahvistaa rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtionrahoitusta rikosuhrimaksujen tuottoa vastaavalla määrällä. Maksu siirtää taloudellista vastuuta rikosuhripalveluiden järjestämisestä valtiolta rikosten tekijöille. Rikosuhrimaksu esimerkiksi lisätään myös sakkoon. Ei kuitenkaan lievimmissä tapauksissa, koska niistä ei voi seurata vankeutta. Lue lisää ›

Yhdyskuntapalvelu: Yhdyskuntapalveluun tuomitun velvollisuudet ›

Yhdyskuntapalveluun tuomittu on velvollinen osallistumaan palvelusuunnitelman laatimiseen sekä palvelun täytäntöönpanon vaatimiin tilaisuuksiin. Yhdyskuntapalveluun tuomitun on ehdottomasti noudatettava hänelle vahvistettua palvelusuunnitelmaa ja palvelun aikataulua, sekä huolellisesti ja moitteetta suoritettava hänelle annetut tehtävät. Tuomittu ei saa palvelupaikalla tai yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon vaatimissa tilaisuuksissa käyttää alkoholia tai muuta päihdyttävää ainetta, eikä olla päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen. Mikäli tuomittu on Lue lisää ›

Yhdyskuntapalvelu: Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano ja suorittaminen ›

Yhdyskuntapalvelun suorittamista varten kriminaalihuoltolaitos vahvistaa yhdyskuntapalvelun suorittajalle palvelusuunnitelman, joka sisältää yhdyskuntapalvelun palvelutehtävät ja palvelun päättymispäivän. Palvelusuunnitelmaan kirjataan niin ikään palvelutehtävien ja palvelupaikan olojen edellyttämät yhdyskuntapalvelun suorittamista koskevat tarpeelliset ehdot. Kriminaalihuoltolaitos laatii myös erikseen yhdyskuntapalvelun tarkan aikataulun. Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano tulee aloittaa viipymättä, ja palvelu on suoritettava loppuun vuoden kuluessa siitä, kun tuomio on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Kriminaalihuoltolaitos Lue lisää ›

Yhdyskuntapalvelu: Yhdyskuntapalvelu rangaistuksena ›

Yhdyskuntapalvelu on vaihtoehto vankeusrangaistukselle. Toisin sanoen, yhdyskuntapalvelu on ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava rangaistus. Yhdyskuntapalvelu käsittää vähintään 20 ja enintään 200 tuntia valvonnan alaisena tehtävää säännöllistä, palkatonta työtä. Enintään kymmenen tuntia yhdyskuntapalvelurangaistuksesta on mahdollista suorittaa osallistumalla uusintarikollisuuden vähentämistä tukeviin toimintaohjelmiin taikka käyttämällä kriminaalihuoltolaitoksen hyväksymällä tavalla päihdeongelmien vähentämiseen tarkoitettuja palveluja. Yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen edellytyksenä on se, että rikoksentekijä Lue lisää ›

Yhdyskuntapalvelu: Vankeusrangaistuksen vaikutus yhdyskuntapalvelun suorittamiseen ›

Mikäli syyttäjä päättää syyttää yhdyskuntapalvelua suorittavaa henkilöä sellaisesta rikoksesta, josta voi syyttäjän arvion mukaan olla seuraamuksena vankeutta, voi syyttäjä yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon kieltämiseksi ilmoittaa asiasta kriminaalihuoltolaitokselle. Kriminaalihuoltolaitoksen on tämän ilmoituksen saatuaan kiellettävä palvelun aloittaminen tai jo aloitetun jatkaminen. Tuomitessaan aiemmin yhdyskuntapalveluun tuomitun henkilön tästä yhdyskuntapalvelusta erilliseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen voi tuomioistuin niin ikään samalla kieltää aloittamasta tai Lue lisää ›

Yhdyskuntapalvelu: Soveltuvuusselvitys ›

Yhdyskuntapalvelusta suoriutumisen arvioimista varten kriminaalihuoltolaitos laatii soveltuvuusselvityksen. Mikäli virallinen syyttäjä päättää nostaa syytteen sellaisesta rikoksesta, josta voidaan tuomita yhdyskuntapalvelua, on tämän syyttäjän hankittava kriminaalihuoltolaitokselta arvio siitä, voidaanko rikoksesta epäillyn olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta, nk. soveltuvuusselvitys. Soveltuvuusselvitystä ei tarvitse hankkia, mikäli odotettavissa olevan rangaistuksen laji ja pituus sekä muut asiat huomioon ottaen on ilmeisen epätodennäköistä, että kyseisen Lue lisää ›