Yhdyskuntapalvelusta suoriutumisen arvioimista varten kriminaalihuoltolaitos laatii soveltuvuusselvityksen.

Mikäli virallinen syyttäjä päättää nostaa syytteen sellaisesta rikoksesta, josta voidaan tuomita yhdyskuntapalvelua, on tämän syyttäjän hankittava kriminaalihuoltolaitokselta arvio siitä, voidaanko rikoksesta epäillyn olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta, nk. soveltuvuusselvitys. Soveltuvuusselvitystä ei tarvitse hankkia, mikäli odotettavissa olevan rangaistuksen laji ja pituus sekä muut asiat huomioon ottaen on ilmeisen epätodennäköistä, että kyseisen rangaistuksen sijasta tullaan tuomitsemaan yhdyskuntapalvelua. Kriminaalihuoltolaitos voi tehdä edellä tarkoitetun selvityksen myös rikoksesta epäillyn pyynnöstä, mikäli tähän on painava syy.

Soveltuvuusselvitystä tehtäessä kriminaalihuoltolaitoksen on otettava huomioon epäillyn kyky sekä halukkuutensa suoriutua palvelusta sekä hänen muut olosuhteensa. Samalla on selvitettävä mahdollisten muiden tukitoimien tarve. Soveltuvuustutkinnan yhteydessä tutkittavalle tulee selostaa yhdyskuntapalvelun sisältö ja palvelun ehtojen rikkomisen seuraukset sekä tämän jälkeen tiedusteltava, antaako hän suostumuksensa rangaistuksen tuomitsemiseen yhdyskuntapalveluna. Suostumus merkitään soveltuvuusselvitykseen.

Kriminaalihuoltolaitos lähettää laatimansa soveltuvuusselvityksen sille syyttäjälle, joka sitä on pyytänyt, tai mikäli selvitystä on pyytänyt rikoksesta epäilty, kriminaalihuoltolaitos lähettää soveltuvuusselvityksen asiassa toimivaltaiselle syyttäjälle.

Nopeaa apua lakiasioihin.