Yhdyskuntapalveluun tuomittu on velvollinen osallistumaan palvelusuunnitelman laatimiseen sekä palvelun täytäntöönpanon vaatimiin tilaisuuksiin. Yhdyskuntapalveluun tuomitun on ehdottomasti noudatettava hänelle vahvistettua palvelusuunnitelmaa ja palvelun aikataulua, sekä huolellisesti ja moitteetta suoritettava hänelle annetut tehtävät.

Tuomittu ei saa palvelupaikalla tai yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon vaatimissa tilaisuuksissa käyttää alkoholia tai muuta päihdyttävää ainetta, eikä olla päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen. Mikäli tuomittu on palvelupaikalla tai palvelun täytäntöönpanon vaatimissa tilaisuuksissa ulkoisista merkeistä päätellen todennäköisesti alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alainen, tulee kriminaalihuoltolaitoksen virkamiehen kirjata muistiin päihtymystilaa koskevat havainnot. Palvelun suorittajan epäiltyä päihtymystilaa koskevat havainnot kirjataan todistajan läsnä ollessa oikeusministeriön vahvistamalle päihtymystilan toteamislomakkeelle. Mikäli päihtymystilan epäillään johtuvan alkoholista, voi kriminaalihuoltolaitoksen virkamies lisäksi velvoittaa tuomitun suorittamaan puhalluskokeen.

Tuomitulle, joka ei noudata palvelusuunnitelmaa, palvelun aikataulua tai kieltoa päihteiden käytöstä palvelun suorituksen yhteydessä, on kriminaalihuoltolaitoksen annettava suullinen tai kirjallinen huomautus. Mikäli tuomitun epäillään rikkoneen tai törkeästi rikkoneen hänelle osoitettuja velvollisuuksia, on kriminaalihuoltolaitoksen tehtävä asiasta selvitys. Selvitystä tehtäessä tulee kuulla tuomittua itseään ja tarvittaessa palvelupaikan edustajaa.

Mikäli tuomittu ei aloita yhdyskuntapalvelun suorittamista, tai jättää sen suorittamisen kesken, taikka muulla tavoin törkeästi rikkoo palvelusuunnitelmaa tai palvelun aikataulua taikka toistuvasti tai törkeästi jättää noudattamatta kiellon päihteiden käytöstä yhdyskuntapalvelun suorituksen yhteydessä, on kriminaalihuoltolaitoksen viipymättä ilmoitettava asiasta viralliselle syyttäjälle. Samalla kriminaalihuoltolaitoksen on kiellettävä yhdyskuntapalvelun aloittaminen tai määrättävä jo aloitetun yhdyskuntapalvelun suorittaminen keskeytettäväksi.

Mikäli virallisen syyttäjän arvion mukaan yhdyskuntapalvelu olisi muunnettava vankeudeksi, on hänen esitettävä tätä koskeva vaatimus viipymättä sille tuomioistuimelle, jonka tuomiopiirissä tuomittu asuu tai pysyvästi oleskelee, tai, joka ensimmäisenä oikeusasteena on ratkaissut yhdyskuntapalveluun johtaneen rikosasian, tai, joka tutkii tuomitun tekemästä rikoksesta nostettua syytettä. Tarvittaessa virallisen syyttäjän on niin ikään määrättävä asiassa suoritettavaksi tutkinta.

Mikäli tuomioistuin katsoo tuomitun rikkoneen törkeästi velvollisuuksiaan edellä tarkoitetulla tavalla, on tuomioistuimen muunnettava yhdyskuntapalvelun suorittamatta oleva osa ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi, jonka vähimmäisaika on neljä päivää. Tuomioistuin voi niin ikään muuntaa vankeudeksi myös sellaisen yhdyskuntapalvelun, jonka täytäntöönpano ei ole vielä alkanut.

Ennen yhdyskuntapalvelun muuttamista ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi on yhdyskuntapalvelua suorittavalle varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Tuomiota julistettaessa poissa olleelle yhdyskuntapalvelun suorittajalle on välittömästi ilmoitettava asian päättymispäivä sekä tuomioistuimen ratkaisu asiassa, sekä lähetettävä muutoksenhakuohjeet.

Nopeaa apua lakiasioihin.