Pidätys

Pidättämismääräajat ›

Pidättämismääräajat kertovat sen milloin pidätettävä on joko vangittava tai päästettävä vapaaksi. Tässä artikkelissa vastataan siihen, milloin pidättäminen päättyy ja miten. Rikoksesta epäilty on 24h kuluttua kiinniottamisesta päästettävä vapaaksi tai pidätettävä. Pidättämisen tarkoitus on turvata esitutkintaa ja rikosvastuun toteutumista. Vapaudenmenetyksen liittyy tavallisesti yhteydenpidon rajoituksia. Pidättettäessä pidättämisen edellytysten on täytyttävä. Pidättämismääräajat kun epäiltyä ei vangita Pidätetty on Lue lisää ›

Pidättämispäätös ja sen kirjaaminen ›

Pidättämispäätös ja sen kirjaaminen on tärkeää mm. osapuoliin liiityvistä oikeusturvasyistä. Joskus jälkikäteen tulevat arvioitavaksi pidättämisen edellytykset, määräajat ym. pidättämiseen liittyvä kysymys. Pidättämisestä voidaan erottaa kaksi vaihetta; pidättämispäätös ja sen toimeenpano. Pidättämispäätöksen tekee pidättämiseen oikeutettu virkamies, mutta tehtävän toimeenpanee kiinnioton tekevä poliisimies. Valtaosassa tapauksissa henkilö on kuitenkin jo poliisin hallussa kun päätös pidättämisestä tehdään. Pidätysmääräys on Lue lisää ›

Pidättämisen vaaraedellytysten täyttymisen arvioinnista ›

Pidättämisen vaaraedellytysten  täyttymisen arvioinnista saadaan johtoa sille, ovatko pidättämisen erityiset edellytykset olleet voimassa. Ennen tätä artikkelia on syytä tutustua pidättämisen yleisiin ja erityisiin edellytyksiin omissa artikkeleissaan. Perinteisesti pidättämisen edellytykset jaetaan yleisiin ja erityisiin edellytyksiin. Pidättämisessä rikoksestä epäillyn vapautta rajoitetaan pitämällä häntä kiinniotettuna esitutkinnan turvaamiseksi. Rikoksesta epäilty on 24h kuluttua kiinniottamisesta päästettävä vapaaksi tai pidätettävä. Pidättämisen Lue lisää ›

Pidättämisen erityiset edellytykset ›

Pidättämisen erityiset edellytykset ovat edellytyksiä, joista jonkun on täytyttävä yleisten edellytysten lisäksi. Yleisten edellytysten on täytyttävä aina pidätettäessä. Perinteisesti pidättämisen edellytykset jaetaan yleisiin ja erityisiin edellytyksiin. Pidättämisessä rikoksestä epäillyn vapautta rajoitetaan pitämällä häntä kiinniotettuna esitutkinnan turvaamiseksi. Rikoksesta epäilty on 24h kuluttua kiinniottamisesta päästettävä vapaaksi tai pidätettävä. Pidättämisen tarkoitus on turvata esitutkintaa ja rikosvastuun toteutumista. Vapaudenmenetyksen liittyy Lue lisää ›

Yleinen kiinniotto-oikeus ›

Yleinen kiinniotto-oikeus ts. jokamiehen kiinniotto-oikeus on jokaisella luonnollisella henkilöllä. Jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäillyn, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta. Se mistä rikoksesta voi seurata vankeutta selviää rikoslain tekotunnusmerkistöistä. Esim. varkauden rangaistukseksi määrätään ”on tuomittava varkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.” Näin ollen, kun varkaudesta voi saada vankeutta, Lue lisää ›

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelu ›

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelu on tarkoin laissa säädeltyä. Laki koskee tutkintavankien, pidätettyjen ja kiinni otettujen kohteluun. Vapautensa menettäneen oikeuksia ei saa rajoittaa enempää kuin vapauteen kohdistuvan toimenpiteen tarkoitus, säilytysvarmuus, säilytystilan järjestyksen säilyminen sekä vapautensa menettäneiden ja muiden henkilöiden turvallisuus välttämättä vaativat. Jokaisessa säilytyspaikassa on oma järjestyssääntönsä jota on noudatettava. Säilytystilat hyväksyy poliisihallitus. Vapautensa menettäneen on noudatettava Lue lisää ›

Pidätys: Vanhus tai vammainen pidättämisen kohteena ›

Vanhuksen tai vammaisen pidättäminen? Vaikka pidättämiseen muutoin olisi edellytyksiä, ei kohtuuttomia pidätyksiä kuitenkaan tehdä. Lain mukaan ketään ei saa pidättää, jos se asian laadun taikka rikoksesta epäillyn iän tai muiden henkilökohtaisten olojen vuoksi olisi kohtuutonta. Korkea ikä, sairaus tai vammaisuus voidaan siten ottaa pidättämistä harkittaessa huomioon. On kuitenkin syytä muistaa, ettei vanhuus, liikuntavamma tai muu Lue lisää ›

Pidätys: Tieto omaisille pidätyksestä ›

Saako puoliso tai muut omaiset tiedon pidätyksestäni? Jos sinut pidätetään, on sinulle heti pidätetyksi julistamisen jälkeen ilmoitettava pidättämisen syy. Vastoin tahtoasi ei pidättämisestä ilmoiteta omaiselle tai muulle läheiselle, ellei siihen ole erityistä syytä. Pidättämisestäsi ei ilmoiteta omaisille, vaikka niin tahtoisitkin, jos ilmoituksesta katsotaan olevan erityistä haittaa rikoksen selvittämiselle. Ilmoittamista voidaan lykätä enintään siihen saakka, kun Lue lisää ›

Pidätys: Henkilötietojen salaaminen, pidätyksen välttäminen ›

Voiko pidätyksen välttää salaamalla henkilötiedot? Riippumatta rikoksen vakavuudesta saadaan tuntematon rikoksentekijä pidättää, jos hän kieltäytyy ilmoittamasta nimeään tai osoitettaan taikka antaa siitä ilmeisesti virheellisen tiedon. Pidätys saadaan tehdä lisäksi silloin, jos rikoksesta epäillyllä ei ole vakinaista asuntoa Suomessa ja on todennäköistä, että hän poistumalla maasta karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa.

Pidättäminen: Pidätysoikeus ›

Oletko pidätysuhan alaisena? Poliisi voi pidättää sinut, jos se todennäköisin syin epäilee sinua rikoksesta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta. Pidätysoikeus on olemassa myös rikoksesta, josta lievin rangaistus on alle kaksi vuotta, mutta ankarin rangaistus vähintään vuosi. Rikoksesta epäilty voidaan tällöin pidättää, jos on syytä epäillä, että tämä lähtee pakoon taikka Lue lisää ›