Pidättämispäätös ja sen kirjaaminen on tärkeää mm. osapuoliin liiityvistä oikeusturvasyistä. Joskus jälkikäteen tulevat arvioitavaksi pidättämisen edellytykset, määräajat ym. pidättämiseen liittyvä kysymys.

Pidättämisestä voidaan erottaa kaksi vaihetta; pidättämispäätös ja sen toimeenpano. Pidättämispäätöksen tekee pidättämiseen oikeutettu virkamies, mutta tehtävän toimeenpanee kiinnioton tekevä poliisimies. Valtaosassa tapauksissa henkilö on kuitenkin jo poliisin hallussa kun päätös pidättämisestä tehdään. Pidätysmääräys on normaalitilanteessa mihin tahansa virkakäskyyn verrattavissa. Kuitenkin esim. syyttäjän johtamissa esitutkinnoissa tai muun pidättämiseen oikeutetun virkamiehen pidättämismääräyksen toimeenpanoon voidaan tarvita poliisilta virka-apua.

Pidättämispäätös ja sen kirjaaminen

Päätös kirjataan. Päätöksestä ilmenee mm. päätöksentekijä, ketä pidättäminen koskee ja millä perusteella. Lähtökohtaisesti kiinniotettua kuullaan ennen pidätystä. Epäillyn kanta pidätykseen on selvitettävä, joskin sille harvoin annetaan ratkaisevaa merkitystä. Kuitenkin esim. pidättämisen erityisiä edellytyksiä arvioitaessa kuulustelukertomuksella voi olla suurtakin merkitystä siihen, päätyykö epäilty vapaalle jalalle vai pidätetäänkö tämä.

Pidättämisestä on ilmoitettava epäilllylle tämän ymmärtämällä kielellä.

Lähde §:

pakkokeinolaki

esitutkintalaki

Nopeaa apua lakiasioihin.