Vangitseminen

Vangitsemisoikeudenkäynti ›

Vangitsemisoikeudenkäynti on tuomioistuimessa järjestettävä tilaisuus, jossa vaaditaan rikoksesta epäiltyä vangitsemisvaatimuksen mukaisesti vangiksi. Vangitsemisvaatimuksen tekijän tai asiaan perehtyneen virkamiehen on oltava läsnä käsittelyssä. Useimmiten vangitsemista vaatii esim. jutun tutkintaa johtava rikoskomisario. Tätä ei kuitenkaan edellytetä vaan myös esim. päätutkijan läsnäolo on joissakin tilanteissa riittävä. Asianomistaja ei ole osallinen esitutkintavaiheen vangitsemiskäsittelyssä, eikä näin ollen ole siinä läsnä. Lue lisää ›

Sormenjäljet: Rikoksesta epäillyltä sormenjäljet ›

Poliisi saa ottaa rikoksesta epäillystä henkilöstä sormen-, käden- ja jalanjäljet, käsiala- ja ääninäytteen, valokuvan sekä tuntomerkkitiedot. Tietoja käytetään rikoksentekijän tunnistamista, rikoksen selvittämistä ja rikoksentekijöiden rekisteröintiä varten Painavista rikostutkinnallisista syistä henkilötuntomerkit voidaan vaatia myös muusta kuin rikoksesta epäillystä. Lisäedellytyksenä on, että asia koskee rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta. Muista kuin Lue lisää ›

Vankila: Vangitun olosuhteet vankilassa ›

Miten vangitun majoittumista ja elämää valvotaan? Tutkintavanki on ensisijaisesti pidettävä yksityishuoneessa taikka samassa huoneessa toisen tutkintavangin kanssa. Mies- ja naisvangit asuvat erillään. Toisen vangin kanssa asuminen ei saa aiheuttaa vaaraa säilytysvarmuudelle, vankilan järjestykselle tai rikoksen selvittämiselle. Vankien käytössä olevia tiloja ja heidän hallussaan olevaa omaisuutta voidaan tarkastaa tarpeen vaatiessa. Vangitun esineitä voidaan ottaa säilytettäviksi tai Lue lisää ›

Vankila: Vangitun vapaa-aika ja yhteys ulkopuoliseen maailmaan ›

Saako vangittu pitää yhteyttä ulkopuoliseen maailmaan? Vangittu saa osallistua hengellisiin tilaisuuksiin samoin kuin muuhun vapaa-ajan viettoon yhdessä muiden vankien kanssa. Osallistumisoikeutta voidaan rajoittaa, jos vangitsemisen tarkoitus tai laitoksen järjestys siitä vaarantuu. Myös vangittujen keskinäinen yhteydenpito voidaan mahdollisuuksien mukaan estää, jos yhteydenpito voi vaarantaa rikoksen selvittämistä. Vangitun ja tämän asianajajan tai muun avustajan välinen yhteydenpito tulee Lue lisää ›

Vankeusrangaistus: Vangitsemispäätös ja vankila ›

Jos saan vankeusrangaistuksen, joudunko heti vankilaan? Vankeusrangaistukseen tuomittua ei tavanomaisissa vankeusrikoksissa yleensä määrätä vangittavaksi. Rangaistuksen täytääntöönpano jätetään vankeudenhoitoviranomaisten tehtäväksi. Tuomioistuimella on yli kahden vuoden vankeustapauksissa ja muutoinkin eräissä tapauksissa valta määrätä tuomittu heti vangittavaksi. Tuomioistuin saa määrätä vähintään vuoden pituiseen ehdottomaan vankeuteen tuomitun vangittavaksi tai pidettäväksi edelleen vangittuna, jos on todennäköistä, että tuomittu pakoilee rangaistuksen Lue lisää ›

Vangitsemisasia: Vangitsemisasian uudelleen käsittely ›

Käsitelläänkö vangitsemisasiaa uudelleen ennen oikeudenkäyntiä? Vangitulla on oikeus saada vangitsemisasiansa uudelleen käsiteltäväksi aina tuomion antamiseen asti. Syytteen käsittelevän tuomioistuimen on järjestettävä uusi käsittely viipymättä ja viimeistään neljän vuorokauden kuluttua pyynnön esittämisestä. Vangitsemista ei kuitenkaan käsitellä uudelleen ennen kuin kaksi viikkoa on kulunut edellisestä käsittelystä, ellei uutta merkityksellistä seikkaa ole rikostutkinnassa tullut ilmi. Jos uudessa vangitsemisasian Lue lisää ›

Vangitsemisasia: Muutos päätökseen vangitsemisasiassa ›

Voiko vangitsemisasiassa annettuun päätökseen hakea muutosta ylemmältä taholta? Vangitsemisasiassa annetusta päätöksestä ei ole oikeutta valittaa ylempään oikeusasteeseen. Vangitsemispäätös on siten heti lainvoimainen. Vangittu saa sen sijaan kannella päätöksestä hovioikeuteen. Kantelulle ei ole määräaikaa, mutta se on käsiteltävä kiireellisenä. Hovioikeus voi varata pidätyksen tehneelle virkamiehelle tilaisuuden antaa vastaus kantelun johdosta. Kantelu voidaan myös suoralta kädeltä jättää Lue lisää ›

Vangitseminen: Vangitun ja vankien oikeudet ›

Onko vapauteesi kajottu? Miten vangittua tai pidätettyä tulee kohdella? Oletko ollut rikostutkinnan johdosta pidätettynä tai vangittuna? Tiedä oikeutesi. Pidätetyn tai vangin asemaan sovelletaan tutkintavankeuslain säännöksiä. Poliisin suojassa säilytettävistä on lisäksi olemassa tarkempia määräyksiä. Vangitun tai pidätetyn vapautta on rajoitettava vain siinä määrin kuin on tarpeen. Huomio on kohdistettava säilyttämisen varmuuteen ja järjestyksen ylläpitämiseen. Vangin asemaa Lue lisää ›

Vangitseminen: Vangitsemisvaatimus tai vapautuminen vangitsemisesta ›

Kuinka kauan vangitsemisvaatimusta tai vapautumista pitää odottaa? Pidätettyä on esitettävä vangittavaksi kiinniottamisesta lukien kolmantena päivänä ennen kello kahtatoista. Jos vangitsemisvaatimusta ei esitetä, on pidätetty vapautettava. Kun vangitsemisvaatimus on esitetty, se on otettava tuomioistuimen käsiteltäväksi viipymättä. Pidätettyä koskeva vangitsemisvaatimus on otettava käsiteltäväksi viimeistään neljän vuorokauden kuluttua kiinniottamisesta. Jos tuomioistuin määrää rikoksesta epäillyn vangittavaksi, vangitseminen on voimassa Lue lisää ›

Vangitseminen: Vangitsemisen kohtuullisuus ›

Onko vangitseminen aina kohtuullista? Laissa on asetettu kohtuuttoman vangitsemisen kielto. Ketään ei saa vangita tai määrätä pidettäväksi edelleen vangittuna, jos se olisi vangitun kannalta kohtuuton. Vangittu voi olla niin iäkäs tai sairas, ettei vangitsemiseen ole syytä ryhtyä. Vangitsemisen sijasta rikoksesta epäilty voidaan määrätä matkustuskieltoon. Vangitsemisen kohtuullisuutta arvioitaessa on henkilökohtaisten olojen lisäksi otettava huomioon asian laatu. Lue lisää ›