Muutoksenhaku

Korkein oikeus ›

Korkeimman oikeuden Tehtävät Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden tuomaristo koostuu presidentistä ja vähintään 15 oikeusneuvoksesta eli jäsenestä. Korkeimman oikeuden yksi tärkeimmistä tehtävistä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista oikeudellisista pulmista, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätösten tarkoitus on antaa oikeusohjeita tulevien vastaavien oikeusriitojen varalle ja näin Lue lisää ›

Sovittelu konfliktinratkaisussa ›

Sovittelu konfliktinratkaisussa on usein vaihtoehto raskaalle oikeusprosessille. Lyhyesti konflikti on erimielisyyden yhteentörmäys. Erimielisyys voi olla lyhyt tai pitkäaikainen, mutta riidassa tilanteeseen haetaan jo jotakin ratkaisua. Perinteisesti yksityishenkilöiden riita-asioita on viime kädessä käsitelty käräjäoikeuksissa. Tämän päivän suuntaus on kuitenkin se, että yhä useammat riita-asiat saavat ratkaisunsa sovittelussa. Sovitteluratkaisu on usein halvempi. Väitetään myös, että sovitteluratkaisut ovat pysyvämpiä. Lue lisää ›

Ennakkopäätösvalituksen tekeminen ›

Miten ennakkopäätösvalituksen tekeminen käytännössä tapahtuu? Ennakkopäätösvalitukseen haetaan ensin suostumus vastapuolelta ja sen jälkeen valituslupa KKO:sta. Ennakkopäätösvalituksen tekeminen Ennakkopäätösvalituksella tarkoitetaan valitusta, joka tehdään käräjäoikeuden ratkaisusta suoraan korkeimpaan oikeuteen. Ennakkopäätösvalituksen taustalla oleva idea on siinä, että hankaliin oikeudellisiin kysymyksiin voitaisiin saada nopeammin ennakkoratkaisu sellaisissa tilanteissa, missä osapuolet ovat yhtämieltä ennakkoratkaisun tarpeellisuudesta. Ennakkopäätösvalituksella hypätään yhden vaiheen yli. Tavanomaisesti Lue lisää ›

Ylikuormamaksun muutoksenhaku on tehtävä hallinto-oikeuteen ›

Ylikuormamaksun muutoksenhaku voi tulla kysymykseen tilanteissa, joissa ylikuormamaksun perusteet tai määrä ovat jollakin perusteella olleet vääriä. Ylikuormamaksun muutoksenhaku Kun liikenteen valvoja on todennut ylikuorman, josta voidaan määrätä ylikuormamaksu, hänen on heti kirjallisesti ilmoitettava asiasta poliisilaitokselle ylikuormamaksun määräämistä varten. Ajoneuvon kuljettajalle on samalla annettava jäljennös ilmoituksesta. Maksuvelvolliselle on ennen maksumääräyksen antamista kirjallisesti varattava tilaisuus antaa selityksensä Lue lisää ›

Vaatimistaakka oikeudenkäynnissä ›

Vaatimistaakka tarkoittaa sitä, että tuomioistuin on sidottu asianosaisen esittämiin vaatimuksiin. Tuomioistuin ei saa riita-asiassa tuomita muuta kuin mitä kantaja on vaatinut. Tuomioistuin ei saa myöskään tuomita enempää, kuin mitä kantaja on vaatinut. Vaatimistaakka perustuu määräämisperiaatteeseen ja sen lainsäädännöllinen tausta löytyy oikeudenkäymiskaaresta 24 luvusta 3 §:stä. Lainkohdan mukaan ”Tuomioistuin ei saa tuomita muuta tai enempää kuin asianosainen Lue lisää ›

Menetetyn määräajan palauttaminen ›

Ylimääräiset muutoksenhakukeinot ovat toissijaisia varsinaisiin muutoksenhakukeinoihin nähden. Niitä voidaan käyttää silloin, kun tuomioistuimen päätös on jo saanut lainvoiman. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot tulevat kyseeseen siis silloin, kun päätöksestä ei voi enää valittaa. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja on kolme: kantelu, tuomion purku sekä menetetyn määräajan palauttaminen. Jos asianosainen ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa hyväksyttävästä syystä, määräaika voidaan palauttaa. Menetetyn Lue lisää ›

Lainvoimaisen tuomion purkaminen ›

Lainvoimaisen tuomion purkaminen on ylimääräinen muutoksenhaku keino. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot ovat toissijaisia varsinaisiin muutoksenhakukeinoihin nähden. Niitä voidaan käyttää silloin, kun tuomioistuimen päätös on jo saanut lainvoiman. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot tulevat kyseeseen siis silloin, kun päätöksestä ei voi enää valittaa. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja on kolme: kantelu, tuomion purku sekä menetetyn määräajan palauttaminen. Lainvoiman saanut tuomio voidaan hakemuksesta purkaa. Purkamista Lue lisää ›

Kantelu tuomiovirheen perusteella ›

Kantelu tuomiovirheen perusteella on ylimääräinen muutoksenhakukeino. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot ovat toissijaisia varsinaisiin muutoksenhakukeinoihin nähden. Niitä voidaan käyttää silloin, kun tuomioistuimen päätös on jo saanut lainvoiman. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot tulevat kyseeseen siis silloin, kun päätöksestä ei voi enää valittaa. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja on kolme: kantelu, tuomion purku sekä menetetyn määräajan palauttaminen. Kantelu tuomiovirheen perusteella voidaan tehdä kuuden (6) kuukauden Lue lisää ›

Oikeusturvavakuutus ›

Oikeusturvavakuutus on vahinkovakuutus. Se korvaa oikeudenkäynneistä tai niiden välttämiseksi tehdyistä toimenpiteistä aiheutuvia kuluja. Se voi olla osana yleisempää tavanomaista vakuutusta, esimerkiksi kotivakuutusta. Se voi olla myös erillisenä vakuutuksena. Oikeusturvavakuutuksen voi hankkia vakuutusyhtiöiltä. Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti oman asianajajan tai muun lakimiehen kohtuullisen palkkion. Tavanomaista suurempia palkkioita vakuutus ei pääsääntöisesti korvaa. Lisäksi tuomioistuimelle maksettavat oikeudenkäyntimaksut tulevat Lue lisää ›

Valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ›

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taataan tietyt ihmisoikeudet jokaiselle sopimusvaltioiden kansalaiselle. Jokaisella, joka kokee valtion viranomaisen loukanneen ihmisoikeussopimuksella turvattuja ihmisoikeuksiaan, on oikeus tehdä asiasta valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Vaikka valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tehdään useimmiten tuomioistuimen päätöksestä, valituksen kohteena on aina valtio. Valituksen edellytyksenä on, että valittaja on käyttänyt kaikki tehokkaat kotimaiset muutoksenhakukeinot. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti kaikkien oikeusasteiden läpikäymistä käräjäoikeudesta hovioikeuden Lue lisää ›