Ylimääräiset muutoksenhakukeinot ovat toissijaisia varsinaisiin muutoksenhakukeinoihin nähden. Niitä voidaan käyttää silloin, kun tuomioistuimen päätös on jo saanut lainvoiman. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot tulevat kyseeseen siis silloin, kun päätöksestä ei voi enää valittaa. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja on kolme: kantelu, tuomion purku sekä menetetyn määräajan palauttaminen.

Jos asianosainen ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa hyväksyttävästä syystä, määräaika voidaan palauttaa. Menetetyn määräajan palauttaminen koskee vain ns. prosessuaalisia määräaikoja. Tällainen on esimerkiksi muutoksenhaulle asetettu määräaika.

Hyväksyttäviä syitä määräajan palauttamiselle eivät ole esimerkiksi hajamielisyys tai unohdus. Syyksi kelpaa ensinnäkin nk. laillinen este. Näitä esteitä ovat sairaus tai liikenteen yleinen pysähtyminen. Toiseksi määräajan palauttaminen on mahdollista jos asianosainen esittää muun erittäin painavan syyn.

Määräajan palauttamista haetaan hovioikeudelta, jos hakemus koskee käräjäoikeuden käsittelemää asiaa. Muussa tapauksessa hakemus on esitettävä korkeimmalle oikeudelle.

Hakemus on tehtävä 30 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta. Takaraja on kuitenkin vuosi siitä päivästä, jona määräaika päättyi. Menetettyyn määräaikaan ei siis voi vedota enää vuosien päästä, vaikka este olisikin niin kauan voimassa.

Jos hakemus hyväksytään, asianosaiselle annetaan uusi määräaika, jonka kuluessa hänen on suoritettava laiminlyömänsä toimenpide. Tällöin prosessi jatkuu kuin laiminlyöntiä ei olisi tapahtunutkaan.


Lue lisää lainvoimaisen tuomion purkamisesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
29.5.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.