Lainvoimaisen tuomion purkaminen on ylimääräinen muutoksenhakukeino. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot ovat toissijaisia varsinaisiin muutoksenhakukeinoihin nähden. Niitä voidaan käyttää silloin, kun tuomioistuimen päätös on jo saanut lainvoiman. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot tulevat kyseeseen siis silloin, kun päätöksestä ei voi enää valittaa. Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja on kolme: kantelu, tuomion purku sekä menetetyn määräajan palauttaminen.

Lainvoiman saanut tuomio voidaan hakemuksesta purkaa. Purkamista on haettava pääsääntöisesti vuoden kuluessa siitä päivästä, jona hakija sai tiedon purkuperusteesta. Riita-asiassa on kuitenkin myös toinen, viiden (5) vuoden aikaraja. Sen mukaisesti purkua on haettava viimeistään viiden vuoden kuluessa tuomion lainvoimaiseksi tulemisesta. Tämä aikaraja voidaan vain painavista syistä ylittää. Hakemus tehdään kirjallisena korkeimmalle oikeudelle.

Purkuperusteet vaihtelevat hieman riippuen siitä, onko kyseessä rikos- vai riita-asia, ja kenen eduksi tai vahingoksi tuomio puretaan. Esimerkiksi riita-asiassa annettu tuomio voidaan purkaa ensinnäkin, jos tuomari tai asianosainen on syyllistynyt rikolliseen menettelyyn asian käsittelyssä. Perusteena voi olla myös asiassa esitetty väärä todiste. Esimerkiksi todisteena esitetty asiakirja on väärennetty. Perusteena olevien seikkojen täytyy kuitenkin olla sellaisia, että ne ovat vaikuttaneet tuomion lopputulokseen.

Lainvoimaisen tuomion purkaminen on mahdollinen myös, jos ilmenee uusi seikka tai todiste, johon ei ole ollut mahdollista aikaisemmin vedota. Tällaisen seikan tai todisteen on kuitenkin oltava sellainen, että sen esittäminen olisi johtanut toisenlaiseen lopputulokseen. Lisäksi silloin, kun tuomio on perustunut ilmeisen väärään lain soveltamiseen, se voidaan purkaa.


Lue lisää kantelusta tuomiovirheen perusteella.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
29.5.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.