Valitus käräjäoikeuden päätöksestä

Valitus käräjäoikeuden päätöksestä tehdään hovioikeuteen. Valitus käräjäoikeuden päätöksestä voidaan tehdä myös suoraan Korkeimpaan oikeuteen, mutta tämä on poikkeustilanne. Silloin kyseessä on niin sanottu ennakkopäätösvalitus ja valitukselle tarvitaan Korkeimman oikeuden myöntämä valituslupa.

Kun käräjäoikeus on antanut tuomionsa, siihen voidaan hakea muutosta. Ensimmäiseksi on ilmoitettava tyytymättömyydestä tuomioon. Sen laiminlyönnin seurauksena on muutoksenhakuoikeuden menettäminen. Tyytymättömyyttä voi ilmoittaa sekä suullisesti, että kirjallisesti. Tyytymättömyydestä on ilmoitettava viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona tuomio annettiin tai julistettiin.

Aikaa varsinaisen valituksen tekemiselle on 30 päivää siitä päivästä, jona käräjäoikeus antoi tai julisti ratkaisunsa. Käräjäoikeuden on sisällytettävä päätökseensä valitusosoitus, eli ohjeet muutoksenhakua varten. Valitus käräjäoikeuden päätöksestä tehdään siten, että laaditaan valituskirjelmä, joka osoitetaan asian käsittelevälle hovioikeudelle. Asian valmistelu alkaa kun valituskirjelmä saapuu hovioikeuteen.

Nopeaa apua lakiasioihin.