Valitus käräjäoikeuden päätöksestä tehdään hovioikeuteen. Valitus käräjäoikeuden päätöksestä voidaan tehdä myös suoraan Korkeimpaan oikeuteen, mutta tämä on poikkeustilanne. Silloin kyseessä on niin sanottu ennakkopäätösvalitus ja valitukselle tarvitaan Korkeimman oikeuden myöntämä valituslupa.

Kun käräjäoikeus on antanut tuomionsa, siihen voidaan hakea muutosta. Ensimmäiseksi on ilmoitettava tyytymättömyydestä tuomioon. Sen laiminlyönnin seurauksena on muutoksenhakuoikeuden menettäminen. Tyytymättömyyttä voi ilmoittaa sekä suullisesti, että kirjallisesti. Tyytymättömyydestä on ilmoitettava viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä päivästä, jona tuomio annettiin tai julistettiin.

Aikaa varsinaisen valituksen tekemiselle on 30 päivää siitä päivästä, jona käräjäoikeus antoi tai julisti ratkaisunsa. Käräjäoikeuden on sisällytettävä päätökseensä valitusosoitus, eli ohjeet muutoksenhakua varten. Valitus käräjäoikeuden päätöksestä tehdään siten, että laaditaan valituskirjelmä, joka osoitetaan asian käsittelevälle hovioikeudelle. Asian valmistelu alkaa kun valituskirjelmä saapuu hovioikeuteen.

jatkokäsittelylupa

Valittaminen hovioikeuteen voi vaatia jatkokäsittelylupaa. Jatkokäsittelylupaa ei tarvita rikosasioissa silloin, kun vastaaja on tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta vankeutta ja valitus koskee hänen syykseen luettua rikosta taikka rangaistusta. Rikosasiassa myöskään syyttäjä tai asianomistaja ei tarvitse jatkokäsittelylupaa, jos vastaaja on tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta vankeutta ja valitus koskee vastaajan syyksi luettua rikosta taikka vastaajalle tuomittua rangaistusta.

Riita-asioissa sekä muissa rikosasioissa jatkokäsittelylupa myönnetään, jos

1) ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta;

2) käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä;

3) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa on tärkeä myöntää asiassa jatkokäsittelylupa; tai

4) luvan myöntämiseen on muu painava syy.


Lue lisää valitusluvasta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa


Suomen Juristit Oy
13.5.2015
(Päivitetty 28.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.