Ylikuormamaksun muutoksenhaku voi tulla kysymykseen tilanteissa, joissa ylikuormamaksun perusteet tai määrä ovat jollakin perusteella olleet vääriä.

Ylikuormamaksun muutoksenhaku

Kun liikenteen valvoja on todennut ylikuorman, josta voidaan määrätä ylikuormamaksu, hänen on heti kirjallisesti ilmoitettava asiasta poliisilaitokselle ylikuormamaksun määräämistä varten. Ajoneuvon kuljettajalle on samalla annettava jäljennös ilmoituksesta.

Maksuvelvolliselle on ennen maksumääräyksen antamista kirjallisesti varattava tilaisuus antaa selityksensä määräajassa, joka ei saa olla kahta viikkoa lyhyempi. Näin on toimittava jos maksuvelvollisen olinpaikka tai toimipaikka Suomessa on tiedossa.

Ylikuormamaksun määräämistä koskeva asia käsitellään siinä poliisilaitoksessa, jonka toimialueella ylikuorma on todettu. Maksumääräyksen antamisesta päättää poliisilaitoksen päällikkö tai hänen määräämänsä laitoksen päällystöön kuuluva poliisimies.

Ylikuormamaksun määräämistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen sen perusteella, mitä säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tämä edellyttää valituslupaa.

Ylikuormamaksu on maksettava puolen vuoden kuluessa sen määräämisestä.

Lähde §: laki ylikuormamaksuista

Nopeaa apua lakiasioihin.