Ylikuormamaksu voidaan määrätä ylikuorman kuljettamisesta tavaran kuljetukseen tarkoitetussa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa. Ylikuormamaksu voidaan määrätä, kun ylikuormaa on kuljetettu tieliikennelain alaisella tiellä.

Ylikuormamaksu on sakkorangaistuksen lisäksi määrättävä seuraamus. Sillä ei ole tekemistä kuljettajalle määrättävän rikosoikeudellisen seuraamuksen kanssa.

Kenelle ylikuormamaksu voidaan määrätä?

Ylikuormat ovat olleet tyypillisiä rikoksia ammattimaisessa liikenteessä. Ylikuormamaksulla pyritään vaikuttamaan siihen, jolle ylikuormasta koituisi taloudellinen hyöty. Kuljettajalla on myös tosiasiassa varsin rajallinen mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä työssään kuljettaa ja mihin.

Maksu määrätään sen maksettavaksi, joka ylikuorman kuljettamisen aikaan on kuljetukseen käytetyn ajoneuvon omistaja. Jos ylikuorma on ajoneuvoyhdistelmässä, ylikuormamaksu määrätään vetoajoneuvon omistajan maksettavaksi. Jos ajoneuvo on toisen pysyvässä hallinnassa, maksu määrätään kuitenkin haltijan maksettavaksi. Maksuvelvollinen voidaan määrätä ajoneuvorekisterissä olevan tiedon mukaan, jollei rekisteritietoa näytetä virheelliseksi. Ylikuormamaksu määrätään kuljetustehtävän antajan maksettavaksi, jos hänen rahtikirjaan ilmoittamansa tai muutoin antamansa kuorman painoa tai tilavuutta koskeva virheellinen tieto on johtanut kuorman syntymiseen.

Maksun peruste ja suuruus

Ylikuormamaksua määrätään ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän sallitun kokonaismassan taikka sallitun akseliin tai teliin kohdistuvan massan ylittävästä massasta siltä osin kuin ylitys on enemmän kuin 5 % sallitusta kokonaismassasta, taikka yli 10 %  sallitusta akseliin tai teliin kohdistuvasta massasta.

Ajoneuvoyhdistelmän osalta määrätään maksu joko yhdistelmän sallitun kokonaismassan ylityksen, tai yhdistelmään kuuluvien ajoneuvojen kokonaismassojen ylitysten yhteismäärän perusteella sen mukaan, kumpi on suurempi. Ylikuormamaksu on jokaiselta em. ylityksen täydeltä sadalta kilolta 30 euroa. Jokaiselta 2 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta maksu on kuitenkin 90 euroa ja jokaiselta 4 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta 120 euroa.

Ylikuorma todetaan yleensä poliisin liikenneryhmien tekemissä ratsioissa ajoneuvoja ja ajoneuvoyhdistelmiä punnitsemalla. Maksumääräyksen antamisesta päättää poliisilaitoksen päällikkö tai hänen määräämänsä laitoksen päällystöön kuuluva poliisimies.

Lue lisää ylikuormamaksun muutoksenhausta.

Lähde §: laki ylikuormamaksusta

Nopeaa apua lakiasioihin.