Yhdyskuntapalvelu on vaihtoehto vankeusrangaistukselle. Toisin sanoen, yhdyskuntapalvelu on ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava rangaistus. Yhdyskuntapalvelu käsittää vähintään 20 ja enintään 200 tuntia valvonnan alaisena tehtävää säännöllistä, palkatonta työtä. Enintään kymmenen tuntia yhdyskuntapalvelurangaistuksesta on mahdollista suorittaa osallistumalla uusintarikollisuuden vähentämistä tukeviin toimintaohjelmiin taikka käyttämällä kriminaalihuoltolaitoksen hyväksymällä tavalla päihdeongelmien vähentämiseen tarkoitettuja palveluja.

Yhdyskuntapalveluun tuomitsemisen edellytyksenä on se, että rikoksentekijä on itse antanut suostumuksensa rangaistuksen tuomitsemiseen yhdyskuntapalveluna ja että hänen voidaan olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta.

Yhdyskuntapalvelu tulee kyseeseen tilanteessa, jossa rikoksentekijä tuomitaan pituudeltaan määrättyyn, enintään kahdeksan kuukauden mittaiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tässä tilanteessa rikoksentekijä tuomitaan ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun, ellei ehdottomien vankeusrangaistusten, aiempien yhdyskuntapalvelurangaistusten tai muiden merkitsevien syiden voida katsoa olevan este yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle.

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanosta huolehtii kriminaalihuoltolaitos. Yhdyskuntapalvelupaikan järjestäjänä voi olla julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen yhdistys taikka muu voittoa tavoittelematon yhteisö tai säätiö. Palvelupaikan järjestäjänä voi lisäksi olla sellainen yhteisö tai säätiö, joka tuottaa julkisen valvonnan alaisena palveluja julkisyhteisölle, vaikka yhteisö tai säätiö itse tavoittelisi voittoa. Palvelupaikan järjestäjät hyväksyy niin ikään kriminaalihuoltolaitos.

Nopeaa apua lakiasioihin.