Sotilaallinen ja muu esimies tuomitaan rikoksesta ja törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan tai sen yrityksestä rangaistukseen kuin tekijä tai osallinen, mikäli kyseessä on tilanne, jossa tekoon ovat syyllistyneet esimiehen tosiasiallisessa määräysvallassa ja valvonnassa olevat joukot tai alaiset sen johdosta, että esimies on laiminlyönyt oman velvollisuutensa valvoa asianmukaisesti joukkojen tai alaisten toimintaa. Edellytyksenä on lisäksi se, että esimies tiesi tai hänen olisi olosuhteiden perusteella pitänyt tietää, että kyseiset joukot tai alaiset olivat tekemässä tai aikoivat tehdä kyseisiä rikoksia, eikä esimies tästä huolimatta ryhtynyt käytettävissään oleviin tarpeellisiin ja häneltä kohtuudella vaadittaviin toimiin näiden rikosten estämiseksi.

Mikäli sotilaallinen tai muu esimies jättää ryhtymättä tarpeellisiin ja häneltä kohtuudella vaadittaviin toimiin saattaakseen viranomaisten tutkittavaksi epäilyn edellä esitetyn rikoksen toteuttamisesta, hänen tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan alaisen toimesta, on kyseinen esimies tuomittava tästä alaisen rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Tämä ei koske tilannetta, jossa esimies itse on rikokseen osallinen.

Nopeaa apua lakiasioihin.