Syrjinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, virkatoiminnassa, muussa julkisessa tehtävässä, julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä tai muussa vastaavassa tilanteessa ilman hyväksyttävää syytä ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla; tai, kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä; tai, asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan perustuen tämän rotuun, kansalliseen tai etniseen alkuperään, ihonväriin, kieleen, sukupuoleen, ikään, perhesuhteisiin, sukupuoliseen suuntautumiseen, terveydentilaan, uskontoon, yhteiskunnalliseen mielipiteeseen, poliittiseen tai ammatilliseen toimintaan taikka muuhun näihin rinnastettavaan seikkaan. Syrjinnästä tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.