Sotilaallinen ja muu esimies tuomitaan sotarikoksista tai sellaisen yrityksestä rangaistukseen kuin tekijä tai osallinen, mikäli kyseessä on tilanne, jossa tekoon ovat syyllistyneet esimiehen tosiasiallisessa määräysvallassa ja valvonnassa olevat joukot tai alaiset sen johdosta, että esimies on laiminlyönyt oman velvollisuutensa valvoa asianmukaisesti joukkojen tai alaisten toimintaa. Edellytyksenä on lisäksi se, että esimies tiesi tai hänen olisi olosuhteiden perusteella pitänyt tietää, että kyseiset joukot tai alaiset olivat tekemässä tai aikoivat tehdä kyseisiä rikoksia, eikä esimies tästä huolimatta ryhtynyt käytettävissään oleviin tarpeellisiin ja häneltä kohtuudella vaadittaviin toimiin näiden rikosten estämiseksi. Mikäli sotilaallinen tai muu esimies jättää ryhtymättä tarpeellisiin ja häneltä kohtuudella vaadittaviin toimiin saattaakseen viranomaisten tutkittavaksi epäilyn edellä esitetyn rikoksen toteuttamisesta, hänen tosiasiallisessa määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan alaisen toimesta, on kyseinen esimies tuomittava tästä alaisen rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Tämä ei koske tilannetta, jossa esimies itse on rikokseen osallinen.

Mikäli kyseessä on tilanne, jossa henkilö on toteuttanut sotarikoksen, törkeän sotarikoksen tai lievän sotarikoksen, taikka tällaisen yrityksen, on henkilö rangaistusvastuusta vapaa silloin, mikäli teko on tehty hallitusvaltaa käyttävän viranomaisen tai muun julkista valtaa käyttävän tahon antamasta määräyksestä tai esimiehen käskystä ja tekijällä itsellään on ollut oikeudellinen velvollisuus noudattaa hallituksen määräyksiä tai esimiehen käskyjä eikä hän tiennyt määräyksen tai käskyn olevan lainvastainen eikä määräys tai käsky ollut selvästi lainvastainen.

Nopeaa apua lakiasioihin.