Rikokset viranomaisia vastaan

Vangin laiton vapauttaminen ›

Mikäli henkilö laittomasti vapauttaa vangin, pidätetyn tai kiinniotetun taikka sotilaskurinpidossa arestiin määrätyn henkilön vankilasta tai muusta säilytyspaikasta tai häntä vartioivan, saattavan tai kuljettavan virkamiehen tai sotilaan huostasta tai auttaa häntä pääsemään karkuun; taikka estää toimivaltaista virkamiestä tai sotilasta ottamasta kiinni pakosalla olevaa vangittavaksi tai pidätettäväksi määrättyä tai kiinniotettavaa henkilöä, katsotaan teko vangin laittomaksi vapauttamiseksi. Vangin Lue lisää ›

Vangin karkaaminen ›

Mikäli vanki, pidätetty tai viranomaisen huostassa oleva kiinniotettu taikka sotilaskurinpidossa arestiin määrätty henkilö karkaa tai yrittää karata rangaistuslaitoksesta tai muusta säilöstä taikka häntä vartioivan, saattavan tai kuljettavan henkilön huostasta, katsotaan teko vangin karkaamiseksi. Vangin karkaamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.  

Törkeä lahjuksen antaminen ›

Mikäli kyseessä on tilanne, jossa lahjuksen antamisessa lahjalla tai edulla pyritään saamaan asianomainen toimimaan palvelussuhteessa velvollisuuksiensa vastaisesti lahjojaa tai toista huomattavasti hyödyttäen taikka toiselle tuntuvaa vahinkoa tai haittaa aiheuttaen; taikka annetun lahjan tai edun arvo on huomattava, ja lahjuksen antaminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi lahjuksen antamiseksi. Törkeästä lahjuksen antamisesta tuomitaan vankeutta Lue lisää ›

Sakkovilppi ›

Sakkovilpillä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö hankkiakseen itselleen taloudellista hyötyä antaa viranomaiselle sakon määräämistä varten tuloistaan, elatusvelvollisuudestaan tai muusta maksukykyynsä vaikuttavasta seikasta olennaisesti totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon. Sakkovilpistä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta.

Rekisterimerkintärikos ›

Mikäli henkilö aiheuttaakseen oikeudellisesti merkityksellisen virheen viranomaisen pitämään yleiseen rekisteriin antaa rekisteriä pitävälle viranomaiselle väärän tiedon, taikka hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka toista vahingoittaakseen käyttää hyväkseen edellä tarkoitetulla tavalla aiheutettua virhettä, katsotaan teko rekisterimerkintärikokseksi. Rekisterimerkintärikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Niskoittelu rajavartiomiestä vastaan ›

Mikäli henkilö jättää noudattamatta rajavartiomiehen tehtävän suorittamiseksi toimivaltansa rajoissa antaman käskyn tai kiellon; taikka, kieltäytyy antamasta rajavartiomiehelle vaadittavia henkilötietoja, ts. nimeä, henkilötunnusta tai sen puuttuessa syntymäaikaa ja kansalaisuutta sekä paikkaa, josta hän on tavoitettavissa; taikka, jättää noudattamatta rajavartiomiehen liikenteen ohjaamiseksi taikka kulkuneuvon pysäyttämiseksi taikka siirtämiseksi antaman selvästi havaittavan merkin tai määräyksen; taikka jättää noudattamatta meripelastusjohtajan Lue lisää ›

Niskoittelu poliisia vastaan ›

Mikäli henkilö jättää noudattamatta poliisimiehen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi taikka tehtävän suorittamiseksi toimivaltansa rajoissa antaman käskyn tai kiellon; taikka kieltäytyy antamasta poliisimiehelle vaadittuja henkilötietoja, ts. nimeä, henkilötunnusta tai sen puuttuessa syntymäaikaa ja kansalaisuutta sekä paikkaa, josta hän on tavoitettavissa; taikka jättää noudattamatta poliisimiehen kulkuneuvon pysäyttämiseksi tai siirtämiseksi antaman selvästi havaittavan merkin tai määräyksen; taikka, Lue lisää ›

Lahjus oikeushenkilön toimesta ›

Lahjuksen antamisesta ja törkeän lahjuksen antamisesta tuomitaan myös oikeushenkilö joka toteuttaa lahjuksen annon. Lahjuksen antamisesta kansanedustajalle tuomitaan myös oikeushenkilö joka toteuttaa lahjuksen annon.

Lahjuksen antaminen kansanedustajalle ›

Mikäli henkilö lupaa, tarjoaa tai antaa kansanedustajalle hänelle itselleen tai toiselle tarkoitetun lahjan tai muun oikeudettoman edun, jotta tämä kansanedustaja kyseisen edun vuoksi menettelisi edustajantoimessaan tietyllä tavalla jonkin eduskunnassa käsiteltävänä olevan tai käsiteltäväksi tulevan asian päättämiseksi, katsotaan teko lahjuksen antamiseksi kansanedustajalle. Lahjuksen antamisesta kansanedustajalle tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään neljä vuotta.

Lahjuksen antaminen ›

Mikäli henkilö lupaa, tarjoaa tai antaa virkamiehelle hänen toiminnastaan palvelussuhteessa hänelle tai toiselle tarkoitetun lahjan tai muun edun, jolla vaikutetaan tai pyritään vaikuttamaan, taikka joka on omiaan vaikuttamaan, virkamiehen toimintaan palvelussuhteessa, katsotaan teko lahjuksen antamiseksi. Lahjuksen antamisesta tuomitaan myös se, joka lupaa, tarjoaa tai antaa edellä tarkoitetun lahjan tai edun toiselle perustuen virkamiehen toimintaan palvelussuhteessa. Lue lisää ›