Datavahingontekoon voi syyllistyä usealla eri tekotavalla. Datavahingontekoon syyllistyy henkilö, joka oikeudettomasti hävittää, turmelee, kätkee, vahingoittaa, muuttaa, saattaa käyttökelvottomaksi tai salaa tietovälineelle tallennetun tiedon tai muun tallennuksen taikka tietojärjestelmässä olevan datan.

Teon kohteena on siis tietovälineelle tallennettu tieto tai muu tallennus taikka tietojärjestelmässä oleva data. Datavahingonteko koskee nimenomaan tällaista tietoa. Jos vahingonteko kohdistuu esimerkiksi muistitikkuun, kyse on esinevahingosta, ja teko tulee tuomittavaksi vahingontekona.

Tunnusmerkistö edellyttää myös, että teko on tehty oikeudettomasti. Oikeudettomalla toiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi toimintaa, johon ei ole järjestelmän tai sen osan omistajan tai muun oikeudenhaltijan lupaa tai joka ei ole sallittua kansallisen lain nojalla. Lisäksi rikokseen syyllistyminen edellyttää, että teko on tahallinen ja tehty toista vahingoittaakseen. Tekijän on siis toimittava tahallaan ja vahingoittamistarkoituksessa.

Datavahingonteosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Myös teon yritys on rangaistava.

Lievä datavahingonteko

Kyse on lievästä datavahingonteosta, jos teko, huomioon ottaen vahingon vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat, on Jos datavahingonteko, huomioon ottaen vahingon vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä datavahingonteostasakkoon..

Lievästä datavahingonteosta tuomitaan sakkoa.

törkeä datavahingonteko

Datavahingonteko voidaan tuomita myös törkeänä, jos jokin laissa esitetty peruste täyttyy, ja teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Kyseessä on törkeä tekomuoto, jos datavahingonteossa:

1) aiheutetaan erityisen tuntuvaa haittaa tai taloudellista vahinkoa,

2) rikos tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa,

3) rikos tehdään osana toimintaa, jossa on vaikutettu merkittävään määrään tietojärjestelmiä käyttäen siihen soveltuvaa laitetta, tietokoneohjelmaa tai ohjelmakäskyjen sarjaa taikka salasanaa, pääsykoodia tai muuta vastaavaa tietoa, tai

4) rikos kohdistuu tietojärjestelmään, jonka vahingoittaminen vaarantaisi energiahuollon, yleisen terveydenhuollon, maanpuolustuksen, oikeudenhoidon taikka muun näihin rinnastettavan yhteiskunnan tärkeän toiminnon

Törkeästä datavahingonteosta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään viisi vuotta. Myös teon yritys on rangaistava.


Lue lisää tietojärjestelmän häirinnästä ja tietoliikenteen häirinnästä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
14.12.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.