Sotilaan sopimaton käyttäytyminen

Sotilaan sopimattomalla käyttäytymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa sotilas, joka muulloin kuin palvelustehtävässä ollessaan joko puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalla kasarmi- tai muulla alueella, julkisella paikalla tai julkisessa tilaisuudessa esiintyy ilmeisen päihtyneenä, taikka aiheuttaa häiriötä tai pahennusta meluamalla tai muulla käyttäytymisellään. Sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä tuomitaan kurinpitorangaistus.

Nopeaa apua lakiasioihin.