Mikäli sotilas kieltäytyy täyttämästä esimiehen taikka vartio-, päivystys-, järjestyspartio- tai poliisitehtävää suorittavan sotilaan hänelle palveluksessa antamaa käskyä taikka tahallaan jättää sen täyttämättä tai viivyttää sen täyttämistä, katsotaan hänen syyllistyvän niskoitteluun. Niskoittelusta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään yksi vuosi. Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta vankeutta enintään neljä vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen tärkeän kohteen, katsotaan teko vaaralliseksi sotilasrikokseksi. Vaarallisesta sotilasrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Käskyn täyttämättä jättämisestä ei saa tuomita rangaistusta, mikäli kyseisen käskyn täyttäminen olisi johtanut selvästi virka- tai palvelusvelvollisuuden vastaiseen taikka muuten selvästi lainvastaiseen tekoon.

Nopeaa apua lakiasioihin.